Ex­per­tens tips: Så gör du för att smyg­trä­na på job­bet

Jobb­trä­ning. Höga knän vid skri­va­ren, rump­trä­ning i kon­tors­sto­len och arm­häv­ning­ar mot disk­bän­ken vid kaf­fe­au­to­ma­ten. Lei­la Sö­der­holm har skri­vit boken »Smyg­trä­na« och me­nar att de små rö­rel­ser­na i var­da­gen gör mer skill­nad än vi tror.

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb - AN­NA ÅSLUND

Lei­la Sö­der­holms chef var in­te li­ka nöjd som hon själv när hon med »hop­sa­steg« flög för­bi hans rum på väg ned­för kor­ri­do­ren. Men när hon för­kla­ra­de att hon äg­na­de sig åt »smyg­trä­ning« lät han hen­ne hål­las.

– Vis­sa pro­ces­ser i krop­pen stan­nar av när vi sit­ter stil­la. Ge­nom att ak­tivt läg­ga in med­vet­na små rö­rel­ser som ing­en ser så star­tar vi upp pro­ces­ser­na. Det är som att tryc­ka »av« el­ler »på« på en knapp. Des­sa pro­ces­ser på­ver­kar vå­ra blod­fet­ter och på sikt vår häl­sa, sä­ger Lei­la Sö­der­holm.

Att »smyg­trä­na« är nå­got hon gör var­je dag, som när hon spän­ner ma­gen i kön i mat­af­fä­ren, spring­er upp­för trap­por el­ler gör knä­böj vid skriv­bor­det. Var­je dag fun­de­rar hon över hur hon kan få in små mikro­trä­nings­pass som in­te tar tid el­ler krä­ver ett gym och trä­nings­klä­der. Hon för­kla­rar smyg­trä­ning som nå­got du kan gö­ra vart som helst.

– För var­je år så blir vi mer stil­la­sit­tan­de i vår var­dag med hjälp­me­del som själv­gå­en­de damm­su­ga­re och möj­lig­he­ten att klic­ka hem var­dags­ma­ten från af­fä­ren. Vill vi pra­ta med nå­gon kol­le­ga så skic­kar vi ba­ra ett mail el­ler ett sms. Det är många män­ni­skor som in­te tror att den lil­la rö­rel­sen har ef­fekt, men den se­nas­te forsk­ning­en kom­mer med evi­dens för att den har ef­fekt.

I ja­nu­a­ri släpps hen­nes bok »Smyg­trä­na – var­je mi­nut gör skill­nad«. Boken byg­ger del­vis på forsk­ning från den svens­ka be­folk­nings­stu­di­en Sca­pis, där 30 000 svens­kar i åld­rar­na 50–64 år runt om i lan­det har fått ge­nom­gå en grund­lig häl­so­un­der­sök­ning. Stu­di­ens syf­te är att ta re­da på hur vår livs­stil på­ver­kar vår häl­sa och hur vi kan iden­ti­fi­e­ra in­di­vi­du­el­la ris­ker för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar som ex­em­pel­vis stro­ke och hjär­tin­farkt.

Stu­di­en be­räk­nas va­ra klar un­der 2019 men de förs­ta re­sul­ta­ten har re­dan be­ar­be­tats i en stu­die från Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Gö­te­borg.

– Det som gjor­de mig som mest för­vå­nad var att en mi­nuts rö­rel­se i form av en pro­me­nad mins­kar ris­ken för hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och di­a­be­tes typ 2. Ökar vi den ti­den till 10 mi­nu­ter så mins­kar ris­ken än­nu mer, sä­ger Lei­la Sö­der­holm om stu­di­ens in­ne­håll.

»Det är många män­ni­skor som in­te tror att den lil­la rö­rel­sen har ef­fekt.«

Lei­la Sö­der­holm fö­re­språ­kar den »enk­la« trä­ning­en i var­da­gen.

FO­TO: UNSPLASH

Ta en lunch­pro­me­nad med en kol­le­ga – det be­hö­ver in­te va­ra svå­ra­re än så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.