Fred­rik­son till­ba­ka i Högs­bo – ny­kom­ling­en drar publik

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport -

Ny­kom­ling­ar i bas­ket­li­gan bru­kar ha svårt att häv­da sig i lik­nan­de sam­man­hang, men Högs­bo har in­lett sä­song­en re­spekt­löst och in­spi­re­rat.

Klub­bens ny­för­värv har bi­dra­git starkt och pla­ce­rat la­get på öv­re hal­van i ta­bel­len.

La­get lig­ger fy­ra ef­ter sju om­gång­ar – och trea i publi­k­li­gan med ett snitt på 365. Dess­utom är Elin Fred­rik­son till­ba­ka på pla­nen. – Det har gått 2,5 år se­dan jag se­nast spe­la­de en rik­tig match. Att jag nu ska gö­ra come­back i mitt lag som spe­lar i ligan och gör det rik­tigt bra är en helt obe­skriv­lig käns­la. Som jag har vän­tat på det­ta, sä­ger hon.

– Mi­na mål för den här sä­song­en är att först och främst att ut­veck­las och bli en bätt­re bas­ket­spe­la­re, vil­ket det finns al­la möj­lig­he­ter för i år. Det­ta året ser jag verk­li­gen som ett läro­år för mig. Jag har trä­nat fullt och in­ten­sivt ett bra tag nu och jag kän­ner mig verk­li­gen re­do fy­siskt och psy­kiskt. På sön­dag spe­lar

la­get bor­ta mot ta­bell­fem­man Tel­ge, som har sam­ma an­tal po­äng med en match mind­re spe­lad. CHRISTOF­FER EKMARK GÖTEBORGSSPORT.SE

FO­TO: HÖGS­BO BASKET

Elin Fre­dik­son är till­ba­ka ef­ter 2,5 år ut­an en rik­tig match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.