Ke­vin Hart le­der näs­ta års Oscars­ga­la

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje - NATALIE DEMIRIAN

Ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Ke­vin Hart, 39, kom­mer att va­ra värd för Oscars­ga­lan 2019. Han tar över det äro­fyll­da upp­dra­get ef­ter Jim­my Kim­mel, som har lett ga­lan de se­nas­te två åren.

Ke­vin Hart av­slö­ja­de ny­he­ten själv på Instagram.

Till­sam­mans med en bild på den ef­ter­trak­ta­de Oscars­sta­ty­et­ten skri­ver han att han i åra­tal fått frå­gan om han nå­gon­sin skul­le le­da Oscars­ga­lan, och att han all­tid har sva­rat att det vo­re värl­dens chans och att det kom­mer att hän­da när det är me­ning­en att det ska hän­da.

»Jag är så glad över att kun­na be­rät­ta att da­gen änt­li­gen har kom­mit för mig att pro­gram­le­da Oscar«, skri­ver han i in­läg­get.

Vi­da­re skri­ver han att upp­dra­get har va­rit ett mål för ho­nom un­der en lång tid, och att det är en ära att ta över ef­ter den le­gen­da­ris­ka lis­tan av pro­gram­le­da­re som har lett Oscars för­ut.

»Jag kom­mer att se till att gö­ra årets Oscars­ga­la till en spe­ci­ell en«.

Talkshow-vär­den Jim­my Kim­mel har lett ga­lan de två se­nas­te åren.

Oscars­ga­lan sänds från The Dol­by Theat­re i Los Ang­e­les den 25 feb­ru­a­ri, svensk tid.

»Jag är så glad över att kun­na be­rät­ta att da­gen änt­li­gen har kom­mit för mig att pro­gram­le­da Oscar.« Ke­vin Hart är glad över sitt nya upp­drag. FO­TO: GETTY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.