För­tur till ar­be­te för ut­ri­kes­föd­da – fälls av DO

Göteborgs tra­fik­kon­tor skul­le en­ligt kom­mu­nen ta hän­syn till de sö­kan­des et­nis­ka bak­grund och helst an­stäl­la en chef född ut­an­för Nor­den. Det är dock dis­kri­mi­ne­ring, an­ser DO.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - FRED­RIK SAMUELSON fred­[email protected]

Göteborgs stad har från full­mäk­ti­ge fått må­let att få in fler ut­omnor­diskt föd­da per­so­ner på chefs­po­si­tio­ner in­om den kom­mu­na­la för­valt­ning­en.

Så när Tra­fik­kon­to­ret sök­te en ny chefs­tjänst skul­le de ta hän­syn till de sö­kan­des et­nis­ka till­hö­rig­het, vil­ket en privatperson an­mäl­de till DO, nå­got som Dagens Ju­ri­dik var först med att be­rät­ta.

»DO kon­sta­te­rar att re­kry­te­rings­för­fa­ran­det in­te är för­en­ligt med dis­kri­mi­ne­rings­la­gen. DO:s be­döm­ning är att re­kry­te­rings­för­fa­ran­det, vars syf­te har va­rit att öka an­de­len che­fer föd­da ut­an­för Nor­den, har in­ne­bu­rit en otillå­ten form av po­si­tiv sär­be­hand­ling«, skri­ver DO i ett press­med­de­lan­de.

Göteborgs stad har för­kla­rat för DO att om de får fram fle­ra sö­kan­de som upp­fyll­de kra­ven »ska ut­ri­kes­född kan­di­dat er­bju­das an­ställ­ning i förs­ta hand«.

»Samt­li­ga för­valt­ning­ar in­om kom­mu­nen har ut­i­från kom­mun­full­mäk­ti­ges bud­get för 2018 fått i upp­drag att kraf­tigt öka an­de­len che­fer föd­da ut­an­för Nor­den. […] Handlingsplanen in­ne­bär att er­bju­da hand­led­ning/ ut­bild­ning till för­valt­ning­ar­na om vad norm­kri­tisk kom­pen­tens­ba­se­rad re­kry­te­ring in­ne­bär, er­bju­da se­mi­na­ri­er om norm­kri­tiskt tän­kan­de samt att ska­pa ett lä­ran­de ge­nom fo­kus­grup­per och nät­verk«, skrev kom­mu­nen vi­da­re.

DO skri­ver att det finns ett visst ut­rym­me i la­gen om »un­dan­tag från dis­kri­mi­ne­rings­för­bu­det i frå­ga om et­nisk till­hö­rig­het om det i ar­be­tets na­tur ut­gör ett verk­ligt och av­gö­ran­de yr­kes­krav att ha viss et­nisk till­hö­rig­het. Kra­vet ska ock­så ha ett be­rät­ti­gat syf­te. Av ut­red­ning­en fram­går in­te att de chefs­tjäns­ter som upp­dra­get från kom­mun­full­mäk­ti­ge av­ser är så­da­na tjäns­ter som om­fat­tas av un­dan­ta­get«.

Stads­hu­set i Gö­te­borg tog emot an­mä­lan om dis­kri­mi­ne­ring. FO­TO: ROLF BRO­BERG/WIKIMEDIA COMMONS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.