Bjud på Jo­nas Cram­bys fa­vo­rit­kött cô­te de bou­ef – bå­de snabbt och en­kelt

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - Jo­nas Cram­by

En av Jo­nas Cram­bys ab­so­lu­ta fa­vo­rit­styck­del­tal­jer är entrecô­te på ben. Så här tilla­gar han sin cô­te de bo­euf – snabbt och en­kelt.

Smoot­hie­bowls och ärt­pro­te­in­ham­bur­ga­re i all ära men ibland mås­te man ba­ra få lyxa till det med en re­jäl kött­bit. Vid så­da­na till­fäl­len är det få styck­de­tal­jer som slår en rik­tigt bra häng­mö­rad cô­te de bo­euf, el­ler entrecô­te på ben som det ock­så kal­las. Den är smak­rik, vac­kert mar­mo­re­rat och en­kel att tilla­ga. Ba­ra att ste­ka upp, tran­che­ra vid bor­det och ser­ve­ra med ett snus­kigt dyrt röd­vin.

Gör så här

1. Bör­ja med to­mat­sal­la­den. Ski­va röd­lö­ken tunt och lägg i en sil. Sal­ta och låt lö­ken lig­ga där i en tim­me.

2. Gör i ord­ning en vi­nä­grett ge­nom att vis­pa ol­ja, vi­nä­ger och se­nap tills en emul­sion upp­står. Sma­ka av med salt och pep­par och ställ in i ky­len.

3. Pre­cis in­nan det är dags att äta klyf­tar du to­ma­ter­na i un­ge­fär åt­ta de­lar, ri­ver över li­te ba­si­li­ka, ring­lar på vi­nä­gret­ten och läg­ger lö­ken i en hög i mit­ten. Sma­ka av med pep­par och kanske li­te mer salt.

4. När du hand­lar din cô­te de bo­euf, tänk på att ski­van ska va­ra så tjock att den ska kun­na stå upp i pan­nan när du bry­ner den. Låt köt­tet lig­ga fram­me i rumstem­pe­ra­tur i minst en tim­me fö­re till­lag­ning. Gör en sal­lad av kvist­to­ma­ter till köt­tet. Sal­ta köt­tet or­dent­ligt och het­ta upp en gjut­järnspan­na med li­te ol­ja och smör. Stek sen köt­tet tills det fått en vac­ker, knap­rig ste­ky­ta pre­cis över­allt. In med kött­bi­ten i ug­nen tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är mel­lan 45 och 50 gra­der.

5. Ta ut, pepp­ra och låt vi­la i 5 mi­nu­ter in­nan du tran­che­rar köt­tet i 12 cen­ti­me­ter ski­vor mot kött­fib­rer­na. Ser­ve­ra med to­mat­sal­la­den och kanske has­sel­backspo­ta­tis samt en hem­sla­gen bea.

In­gre­di­en­ser, 4 per­so­ner

1 cô­te de bo­euf, ca 1 kg smör ol­ja To­mat­sal­lad: 6 kvist­to­ma­ter 2 rö­da lö­kar 1 1/2 dl oliv­ol­ja 3 msk vitvins­vi­nä­ger 1 msk dijon­se­nap 1 kru­ka ba­si­li­ka salt och ny­mald svart­pep­par

FO­TO: JE­AN PI­ER­RE DIETERLEN/IBL

Tänk på att ski­van ska va­ra så tjock att den kan stå upp i pan­nan när du hand­lar din cô­te de bo­euf.

Jo­nas Cram­by är för­fat­ta­re och mat­skri­bent. I april släpp­tes hans se­nas­te bok »To­kyo för foodi­sar«.

FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.