Dan­marks plan: Pla­ce­ra ut­vi­sa­de kri­mi­nel­la på ö

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes - JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN/TT

Dan­mark. Idén att pla­ce­ra ut­vi­sa­de kri­mi­nel­la per­so­ner – som in­te kan ut­vi­sas – på en li­ten dansk ö väc­ker be­kym­mer hos FN:s män­ni­sko­rätts­chef.

Spe­ci­ellt ett för­slag väck­te upp­märk­sam­het i så­väl Dan­mark som ut­an­för lan­dets grän­ser när den dans­ka bud­get­upp­gö­rel­sen pre­sen­te­ra­des för­ra vec­kan: Re­ge­ring­en och Dansk Fol­ke­par­ti vill eta­ble­ra ett nytt utre­se­cen­ter på en ö i Ste­ge­buk­ten.

– Jag har all­var­li­ga be­kym­mer med pla­nen. Vi kom­mer att hål­la ögo­nen på ut­veck­ling­en och dis­ku­te­ra det med den dans­ka re­ge­ring­en, sä­ger FN:s män­ni­sko­rätts­chef Michel­le Bache­let, en­ligt Reu­ters.

Dan­marks ut­län­ning­s­och in­teg­ra­tions­mi­nis­tern i Dan­mark ser ing­en grund till be­kym­mer:

– Jag är li­te im­po­ne­rad över att man kan sit­ta i New York och ta ställ­ning till ett utre­se­cen­ter, där spa­den än­nu in­te är satt i jor­den, och där vi tyd­ligt sagt att vi ska hål­la oss till de kon­ven­tio­ner som vi själ­va un­der­teck­nat, sä­ger Inger Støj­berg vid ett mö­te i Brys­sel. Ett utre­se­cen­ter finns re­dan i dag på Jyl­land. Asyl­sö­kan­den som fått av­slag ska fort­satt va­ra där, men in­te kri­mi­nel­la per­so­ner i vän­tan på ut­vis­ning. Ge­men­samt är att de in­te kan skic­kas till si­na hem­län­der på grund av till ex­em­pel risk för tor­tyr.

Fi­nans­mi­nis­ter Kristi­an Jen­sen, från bor­ger­li­ga Venst­re, har be­skri­vit det som ett cen­ter där ut­vi­sa­de kri­mi­nel­la kan bo un­der ord­na­de för­hål­lan­den, men i hög­re grad är av­skilj­da från res­ten av sam­häl­let.

– Det kom­mer att va­ra fär­je­drift till och från ön, men fär­jan seg­lar in­te dyg­net runt. Och man ska va­ra på ut­re­se­cent­ret un­der nat­ten, så att vi får bätt­re koll på var de be­fin­ner sig, har han sagt.

Avi­sen Dan­mark har kon­tak­tat 22 av lan­dets 37 borg­mäs­ta­re från Venst­re, varav fem sä­ger sig ha svårt att ac­cep­te­ra för­sla­get. Nio stöd­jer det hel­hjär­tat, åt­ta har in­te sva­rat. Rö­da Kor­sets dans­ke ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re till­hör dem som ut­tryckt miss­nö­je: »I kväll sak­nar jag med­mänsk­lig­het i Dan­mark«, skrev An­ders La­de­karl på Twit­ter ef­ter be­ske­det.

FO­TO: IBL

FN:s män­ni­sko­rätts­chef är kri­tisk till för­sla­get, men Dan­marks ut­län­nings- och in­teg­ra­tions­mi­nis­ter Inger Støj­berg tyc­ker in­te det finns fog för oro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.