Kal­lur får nytt re­kord ef­ter kar­riä­rens slut

Su­san­na Kal­lur har in­te täv­lat på två år. Men nu står det klart att hen­nes in­om­hus­världs­re­kord från 2008 ock­så räk­nas som ame­ri­kanskt re­kord i 60 me­ter häck.

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport -

Det var i tys­ka Karls­ru­he år 2008 som San­na Kal­lur sprang över mål­lin­jen på ti­den 7,68. Ett nytt in­om­hus­världs­re­kord – som står sig än i dag.

Men nu har det bli­vit mer än så.

Det ame­ri­kans­ka fri­id­rotts­för­bun­det, USTF, god­kän­de i hel­gen ti­den som ame­ri­kansk re­kord.

An­led­ning­en? San­na Kal­lur föd­des i USA och har där­med dubb­la med­bor­gar­skap.

– Tan­ken på att jag kan ha re­kord även i USA har in­te sla­git mig för­rän Mon­do, allt­så Ar­mand Duplan­tis, hop­pa­de 6,05 i som­ras (i stav­hopp, reds. anm). Det god­kän­des ju som ett ame­ri­kanskt re­kord, och då bör­ja­de folk pra­ta om att mitt re­kord ock­så bor­de gö­ra det, sä­ger hon en­ligt SVT Sport.

– Det känns rätt frä­sigt, men sam­ti­digt li­te kons­tigt och otip­pat, fort­sät­ter Kal­lur.

Nu är det dock stopp för den ty­pen av re­kord. Ba­ra fri­id­rot­ta­re som fak­tiskt täv­lar för USA ska kun­na ta ett ame­ri­kanskt re­kord – det räc­ker in­te läng­re att ha dubb­la med­bor­gar­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.