Horoskop

Metro Sweden (Göteborg) - - Tidsfördriv Korsord, Sudoku Och Horoskop -

Metros horoskop pro­du­ce­ras av tex­tro­bo­ten Astrid.

Vä­du­ren

Om du för­sö­ker kan du und­vi­ka att bli över­ta­lad till nå­got du kän­ner dig myc­ket tvek­sam in­för.

Ox­en

De som kän­ner dig sä­ger att du är kon­flikt­fylld. För­sök att sik­ta in dig på ditt mål.

Tvil­ling­ar­na

Gå för­sik­tigt till­vä­ga och håll dig till san­ning­en.

Kräf­tan

Ett re­pa­ra­tions­ar­be­te av nå­got slag finns med på dags­pro­gram­met, för­sök att in­te bli för het på grö­ten.

Le­jo­net

Det kan vi­sa sig att pus­sel­bi­tar fal­ler på plats.

Jung­frun

Da­gen är väl vald för pro­blem­lös­ning och kny­tan­de av nya kon­tak­ter.

Vå­gen

Låt in­te and­ras obe­slut­sam­het få smit­ta av sig på dig. Du är i be­hov av över­rask­ning­ar.

Skor­pi­o­nen

Det mesta går i stort sett som du öns­kar nu, vi­sa din go­da vil­ja så är myc­ket vun­net.

Skyt­ten

Nå­gon i din om­giv­ning för­sö­ker för­må dig att hål­la en låg pro­fil.

Sten­boc­ken

Kanske be­hö­ver du mer tid på dig att smäl­ta vis­sa nya in­tryck.

Vat­tu­man­nen

Du är just nu stöt­tad av pla­ne­ter­na. Du har ing­en di­rekt an­led­ning att ta del av nå­gon an­nans syn på det som in­träf­far.

Fis­kar­na

Låt dig in­te stres­sas, du är i be­hov av svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.