Fem snacki­sar från värl­dens störs­ta te­ch­mäs­sa CES

En upp­rul­lan­de tv, PT-dö­da­ren och en skräm­man­de sömn­sen­sor. Den just nu på­gåen­de te­ch­mäs­sa CES i Las Ve­gas bju­der på en hel del tek­nik­go­dis. Här är fem av årets sto­ra snacki­sar.

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro - GUSTAF LARS­SON

Tv:n som veck­lar upp sig själv

LG:s sto­ra ny­het un­der mäs­san är den till sy­nes dol­da tv:n, som när man vill kon­su­me­ra te­le­vi­sion veck­las ut från en lå­da – i stäl­let för att en svart klump för­säm­rar var­dags­rum­mets feng shui. Även när den 65 tum sto­ra skär­men är i ned­fällt lä­ge (zero vi­ew, som till­ver­ka­ren kal­lar det) kan de in­bygg­da hög­ta­lar­na an­vän­das. När The LG Sig­na­tu­re Oled TV R kom­mer ut på mark­na­den och hur dyr den kom­mer att bli är än­nu in­te of­fi­ci­ellt.

HTC pre­sen­te­rar se­nas­te VR-tek­ni­ken

Un­der årets CES vi­sa­de tech-jät­ten HTC upp sitt se­nas­te VR-he­ad­set. Funk­tio­ner hål­ler fö­re­ta­get alltjämt hem­li­ga, men klart att »Vi­ve Cos­mos« kom­mer ut på mark­na­den i bör­jan av året. VR-de­len av he­adse­tet kan fäl­las upp så an­vän­da­ren lät­ta­re kan väl­ja mel­lan vir­tu­ell och van­lig verk­lig­het. En­ligt HTC:s mark­nads­fö­ring kom­mer en da­tor krä­vas för att kopp­la upp sig. HTC vi­sa­de även VR-sats­ning­en »Vi­ve pro eye« , där an­vän­da­ren styr den konst­gjor­da hand­ling­en med ögo­nen.

Trä­nings­verk­ty­get som hål­ler koll

Den ma­jo­ri­tet av män­ni­skor som in­te läg­ger si­na sista spar­peng­ar på en per­son­lig trä­na­re, kan i stäl­let in­ve­ste­ra i den smar­ta »Kett­le­bell Con­nect« från Jax­jox. Inu­ti det väl­ut­veck­la­de trä­nings­red­ska­pet finns en in­byggd sen­sor som man kopp­lar upp till en app, allt för att hål­la koll på att var­je re­pe­ti­tion du gör blir or­dent­ligt ge­nom­förd. Prislap­pen lig­ger på dry­ga 3 500 kro­nor, och då med­föl­jer sex vik­ter som man kan stäl­la in sin styr­ka ut­ef­ter.

Spel-lap­tops från två kon­kur­ren­ter

He­la två gi­gan­ter in­om te­ch­värl­den, Asus och Acer, kom till mäs­san med si­na ny­ut­veck­la­de ga­ming­lap­tops. Asus mo­dell »Rog Mot­hers­hip GZ700« släpps i maj och har be­skri­vits som »en värsting­da­tor« av tek­nik­saj­ten M3 som me­nar att dess ut­veck­la­de tek­nik gör att den knappt kan kal­las för lap­top. Acer vil­le in­te va­ra säm­re de. Till CES kom de med sin nya »Pre­da­tor Tri­ton 900«, vars skärm går att kon­ver­te­ra till en plat­ta. Pri­set? Go­da 36 000 kro­nor.

Hår­ban­det som har koll på söm­nen

Japp, du läs­te rätt. Kanske är »Dre­em band« yt­ter­li­ga­re ett steg till den av många fruk­ta­de »Black mir­ror«-verk­lig­he­ten, där tek­ni­ken tar över och in­te­gre­ras i de mest ba­na­la av vå­ra var­dags­syss­lor. Som sömn, till ex­em­pel.

Det sömn­ban­det gör, vil­ken man fäs­ter runt hu­vu­det, är att kal­ky­le­ra hur din hjär­na ar­be­tar när du so­ver, och ut­i­från det kan det hjäl­pa dig att få ord­ning på even­tu­el­la sömn­pro­blem.

FO­TO: AFP/TT

Tek­no­lo­gin rör sig an­norlun­da mot fram­ti­den. Ut­ö­ver böj­ba­ra plat­tan Royol Flex­Pai fanns fler som un­der CES 2019 vi­sa­de upp tek­nik med ex­tra­or­di­nä­ra rö­rel­se­möns­ter – som LG:s själv­upp­veck­lan­de tv.

FO­TO: JAJOX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.