Erik Gla­nell: Sex önsk­ning­ar in­för espor­tå­ret

Metros esport­re­dak­tör hop­pas – bland an­nat – att den svens­ka CS:GO-sce­nen ryc­ker upp sig un­der det nya året.

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro - ERIK GLA­NELL Esports­re­dak­tör erik.gla­[email protected]­ro.se

Un­der 2019 öns­kar jag mig ett upp­sving för RTS-gen­ren. Det är ett fak­tum, åt­minsto­ne i Eu­ro­pa, att re­al­tids­stra­te­gi­spel va­rit en viss­nan­de blom­ma i esportra­bat­ten. Un­der 2018 in­träf­fa­de två hän­del­ser som var av stor vikt för att ge gen­ren nytt liv. Of­fent­lig­gö­ran­det av den re­mast­ra­de ver­sio­nen av klas­sis­ka Warcraft 3 och Joo­na »Ser­ral« So­ta­las hi­sto­ris­ka WCS-se­ger un­der Blizzcon. Jag hop­pas att det­ta in­te tillåts fal­la mel­lan sto­lar­na.

2019 öns­kar jag: Ma­ke svens­ka CS:GO-sce­nen gre­at again. Sve­ri­ge har ham­nat på ef­ter­käl­ken när det gäl­ler att pro­du­ce­ra och re­kry­te­ra unga ta­lang­er in­om Coun­ter stri­ke: Glo­bal of­fen­si­ve. Någon­ting mås­te för­änd­ras i år och för­ut­sätt­ning­ar­na är ock­så bätt­re än nå­gon­sin. För­ra året star­ta­de fle­ra ligor i Sve­ri­ge som kom­mer att bli vik­ti­ga verk­tyg för stor­la­gen i jak­ten på nya spe­la­re. In med nå­got nytt och ut med nå­got gam­malt. Snäl­la ge mig svens­ka fram­gång­ar!

2019 öns­kar jag att la­gen tar an­svar för spe­lar­na. Det har ta­lats länge om över­mätt­nad av tur­ne­ring­ar och späc­ka­de sche­man, fram­för allt i CS:GO. Det snac­kas om att täv­ling­ar­na ska bli fär­re och stör­re och an­sva­rets skjuts of­ta över på ar­ran­gö­rer­na. I själ­va ver­ket är det la­gen och or­ga­ni­sa­tio­ner­na bakom som mås­te be­stäm­ma hur många tur­ne­ring­ar de kan del­ta i ut­an att spe­lar­na kom­mer till ska­da. Ta an­svar för era spe­la­re!

2019 öns­kar jag att fler spel får si­na sto­ra ge­nom­brott. Spel som Roc­ket Le­a­gue och Rain­bow Six har en halv fot i ramp­lju­set men vän­tar fort­fa­ran­de på bred be­kräf­tel­se in­om espor­ten. Bå­da spe­len har ett högt un­der­håll­nings­vär­de och un­der det här året öns­kar jag att fler in­ser det. Dream­hack drar un­der året igång en li­ga för Roc­ket Le­a­gue och Rain­bow Six har i feb­ru­a­ri sin störs­ta täv­ling för året med 1 000 000 dol­lar i pris­pot­ten.

2019 öns­kar jag att or­ga­ni­sa­tio­ner­na sli­pas. Som esport­jour­na­list är det ibland omöj­ligt att få kon­takt med or­ga­ni­sa­tio­ner, sto­ra som små. 2018 blev ett steg i rätt rikt­ning bakom ku­lis­ser­na på fle­ra espor­t­or­ga­ni­sa­tio­ner när kon­takt­per­so­ner av oli­ka slag blev allt van­li­ga­re. Fort­sätt så.

… och så var det där med hybri­sen. För­ra året ef­ter­frå­ga­de jag mer struk­tur och mind­re hybris. Espor­ten har ock­så gjort struk­tu­rel­la fram­steg på se­na­re tid med bland an­nat fack­för­bund och ligor för se­mi­e­li­ten. Hybri­sen dä­re­mot, finns kvar. Det finns en ut­bredd fö­re­ställ­ning om att espor­ten är orubb­lig och odöd­lig på eg­na ben. Dit är det fort­fa­ran­de långt och espor­ten be­hö­ver allt stöd och er­kän­nan­de den kan få för att ta sig dit. Vi mås­te slu­ta låt­sas nå­got an­nat.

»Sve­ri­ge har ham­nat på ef­ter­käl­ken in­om Coun­ter stri­ke.«

FO­TO: DREAM­HACK

Spe­let Rain­bow Six har po­ten­ti­al att bli nå­got stort – här syns fram­gångs­ri­ka la­get G2 där svens­ka Fa­bi­an »fa­bi­an« Hällsten lyf­ter buck­lan längst till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.