Stjärn­mål­vak­ten ta­lar ut om tuf­fa åren med psy­kis­ka pro­blem

Han har vun­nit el­va Se­rie A-tit­lar och bli­vit världs­mäs­ta­re med Ita­li­en. Men för Gi­an­lu­i­gi Buf­fon har kar­riä­ren in­te ba­ra in­ne­hål­lit top­par.

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro - FILIP HÄGGBERG

Den snart 41-åri­ga ita­li­ens­ka mål­vak­ten Buf­fon läm­na­de i som­ras de ita­li­ens­ka mäs­tar­na Ju­ven­tus ef­ter 17 år i klub­ben.

Ny adress blev Pa­ris Saint-Ger­main.

I en lång in­ter­vju med ita­li­ens­ka Va­ni­ty Fair be­rät­tar stjär­nan om hur han var de­pri­me­rad i bör­jan av den långa Ju­ven­tus­se­jou­ren.

– Un­der ett par må­na­der var ingen­ting värt nå­got läng­re. Det kän­des som om ing­en bryd­de sig om mig, ut­an ba­ra den fot­bolls­spe­la­re jag var. Al­la frå­ga­de ef­ter Buf­fon men ing­en om »Gi­gi«. Jag var 25 år och red på en våg av be­röm­mel­se och fram­gång men det var en myc­ket tung tid, sä­ger Buf­fon.

Ita­li­e­na­ren var nä­ra att in­te kom­ma till spel i en li­ga­match på grund av en pa­ni­kat­tack. Nå­got han upp­lev­de som en vänd­punkt.

– Om jag in­te ha­de gått ige­nom den er­fa­ren­he­ten, den dim­man och den för­vir­ring­en som jag då de­la­de med and­ra män­ni­skor, kanske jag in­te ha­de kun­nat kom­ma ur det.

I vår sik­tar Buf­fon på att vin­na den en­da ti­teln han sak­nar på klubb­lagsni­vå – Cham­pi­ons Le­a­gue.

»Jag var 25 år och red på en våg av be­röm­mel­se och fram­gång men det var en myc­ket tung tid.« Gi­an­lu­i­gi »Gi­gi« Buf­fon om fram­gång­ens bak­si­da: »Det kän­des som om ing­en bryd­de sig om mig, ut­an ba­ra den fot­bolls­spe­la­re jag var.«

FO­TO: ED BETZ/AP/TT

På fot­bolls­pla­nen fi­ra­de »Gi­gi« Buf­fon sto­ra fram­gång­ar, här i Ju­ven­tus­trö­jan 2003. Men bakom masken fanns pro­blem med ång­est och pa­ni­kat­tac­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.