Strei­san­def­fek­ten – när för­sö­ket att döl­ja får mot­satt ef­fekt

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro - NA­TA­LIE DEMIRIAN & GUSTAF LARS­SON

Ef­ter att fle­ra kvin­nor har an­kla­gat R Kel­ly för sex­u­el­la över­grepp lyss­nar nu fler på hans mu­sik än in­nan. In­om po­pu­lär­kul­tu­ren finns det många fall av den så kal­la­de Strei­san­def­fek­ten – när nå­gon för­sö­ker cen­su­re­ra el­ler ta bort in­ne­håll, men ef­fek­ten i stäl­let blir det mot­sat­ta. R Kel­ly

I den nya och upp­märk­sam­ma­de tv-do­ku­men­tä­ren i fle­ra de­lar, »Sur­viving R Kel­ly« trä­der fle­ra unga kvin­nor fram och be­rät­tar om att de har bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp av ar­tis­ten R Kel­ly.

På se­na­re tid har ock­så kam­pan­jen #Mu­teRKel­ly, tys­ta R Kel­ly, bli­vit upp­märk­sam­mad.

Kam­pan­jen upp­ma­nar till att boj­kot­ta hans mu­sik, på grund av de an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp som i åra­tal har rik­tats mot R Kel­ly.

Kam­pan­jen led­de bland an­nat till att Spo­ti­fy och App­le Mu­sic slu­tat att tip­sa om hans lå­tar i si­na spel­lis­tor. Nu skri­ver The Blast att R Kel­lys mu­sik i stäl­let har ökat med 16 pro­cent på Spo­ti­fy se­dan den förs­ta de­len av tv-do­ku­men­tä­ren sän­des för­ra vec­kan.

Bar­b­ra Strei­sand

Strei­san­def­fek­ten är upp­kal­lad ef­ter en känd hän­del­se från 2003. Ar­tis­ten och skå­de­spe­la­ren Bar­b­ra Strei­sand stäm­de då en fo­to­graf och en hem­si­da för att pub­li­ce­rat ett fo­to av hen­nes hus, till­sam­mans med 12 000 and­ra bil­der på Ka­li­for­ni­ens kust­sträc­ka. I fal­let med Bar­b­ra Strei­sand fick bil­den stor sprid­ning på grund av stäm­ning­en, och hem­si­dan be­sök­tes se­dan av hund­ra­tu­sen­tals män­ni­skor må­na­den där­på – en­bart för att se den spe­ci­fi­ka bil­den. Fo­tot spreds även vi­da­re till and­ra fo­rum, och till Strei­sands för­tret la­des fal­let se­dan ner och ar­tis­ten blev tvung­en att be­ta­la rät­te­gångs­kost­na­der på 150 000 dol­lar.

Tom Cru­i­se

I bör­jan av 2008 läck­tes en vi­deo ut när skå­de­spe­la­ren Tom Cru­i­se med­ver­kan­de i en re­klam­film för sci­en­to­lo­ger­na. Den re­li­giö­sa rö­rel­sen för­sök­te ut­an re­sul­tat att stop­pa vi­de­on, vil­ket led­de till att den fick en enorm sprid­ning.

Mr Cool

Ett upp­märk­sam­mat fall av Strei­san­def­fek­ten i Sve­ri­ge sked­de i ju­ni i år. Det hand­lar om ko­mi­kern An­ton Mag­nus­sons ka­rak­tär Mr Cool och Si­mon Gär­den­fors låt »Knul­la barn« som släpp­tes 2015. Tre år se­na­re kom lå­ten upp på ta­pe­ten igen när bland and­ra Cissi Wal­lin, Elai­ne Eksvärd och Mia Skä­ring­er La­zar upp­ma­na­de si­na föl­ja­re att an­mä­la lå­ten. En stor de­batt in­led­des, som i hu­vud­sak kom att hand­la om ytt­ran­de­fri­het, sa­tir och vad som egent­li­gen är okej att skäm­ta om. Den tre år gam­la, och från bör­jan re­la­tivt okän­da, lå­ten blev på någ­ra da­gar Spo­ti­fys mest spe­la­de låt i Sve­ri­ge in­nan den togs ner.

Beyon­cé

När Beyon­cé upp­träd­de på Su­per Bowl 2013 blev vis­sa bil­der från upp­trä­dan­det sär­skilt upp­märk­sam­ma­de, ögon­blicks­bil­der som su­per­stjär­nan in­te var sär­skilt nöjd med. Hen­nes ma­na­ger mej­la­de saj­ten Buzz­feed där bil­der­na först pub­li­ce­ra­des och bad dem att ta bort bil­der­na, nå­got de in­te gjor­de. I stäl­let var bil­der­na över­allt på in­ter­net näst­kom­man­de vec­kor och me­me ef­ter me­me spreds som en löp­eld.

Seth Ro­gen och Ja­mes Fran­co

När Nord­ko­rea blev varse att film­bo­la­get So­ny skul­le släp­pa den sa­ti­ris­ka fil­men »The in­ter­vi­ew« med Seth Ro­gen och Ja­mes Fran­co i hu­vud­rol­ler­na, i vil­ken Kim Jong Un svart­må­las, för­sök­te de att stop­pa pro­duk­tio­nen.

Cen­su­ren lyc­ka­des in­te, och i stäl­let klätt­ra­de fil­men upp med topp­be­tyg på film­saj­ten Imdb, re­dan in­nan pre­miä­ren.

FO­TO: AP/TT

FO­TO: GET­TY IMA­GES

FO­TO: MAR­TIN NYGREN/MET­RO

FO­TO: IBL

FO­TO: IBL

FO­TO: REX/IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.