Kraf­tig ök­ning av döds­o­lyc­kor på vägar­na: »Det är sto­ra tal«

Det blev ett död­ligt år på de svens­ka vägar­na för­ra året då 325 per­so­ner om­kom i tra­fi­ken, en­ligt pre­li­mi­nä­ra siff­ror från Trans­port­sty­rel­sen.

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag Med Metro - AN­NI­CA ÖGREN an­ni­[email protected]­ro.se

Sing­e­lo­lyc­kor med mo­tor­for­don var den van­li­gas­te for­men av döds­o­lyc­kor i fjol.

Den störs­ta ök­ning­en av olyc­kor med död­lig ut­gång var dock mö­te­so­lyc­kor­na, en­ligt UNT, som ta­git del av Trans­port­sty­rel­sens pre­li­mi­nä­ra sta­tistik.

To­talt är siff­ran på an­ta­let döds­o­lyc­kor un­der för­ra året näs­tan 30 pro- cent hög­re än 2017, då 253 per­so­ner om­kom i tra­fi­ken.

Ju­li var den må­nad då flest per­so­ner om­kom i tra­fi­ken och en­ligt To­ny Här­din, po­li­sin­ten­dent med an­svar för na­tio­nel­la tra­fik­frå­gor, kan det var­ma väd­ret ha lett till ökad tra­fik och där­med även fler olyc­kor.

– Det är klart att det på­ver­kar, fram­för allt för mo­tor­cyklar. Man är ute mer, man åker läng­re sträc­kor. Det kanske är fler ovana mc-fö­ra­re som dam­mar av mo­tor­cy­keln och ger sig ut. Det syn­tes ti­digt att tren­den var oro­an­de. På sen­som­ma­ren kun­de man kon­sta­te­ra att det ha­de in­träf­fat ovan­ligt många döds­o­lyc­kor med mo­tor­cyklar, sä­ger han till tid­ning­en.

Bå­de To­ny Här­din och Trans­port­sty­rel­sens ge­ne­ral­di­rek­tör, Jo­nas Bjelfven­stam, anger även has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na som en möj­lig or­sak till den dra­ma­tis­ka ut­veck­ling­en, en­ligt UNT.

En­ligt Jo­nas Bjelfven­stam kan ök­ning­en av döds­o­lyc­kor gö­ra det svårt att nå må­let om en hal­ve­ring av an­ta­let dö­da i tra­fi­ken till 2020 – ett mål som sat­tes år 2007.

– Det är sto­ra tal. Det finns verk­li­gen an­led­ning att fun­de­ra på vad vi kan gö­ra fram­åt för att hej­da den här ut­veck­ling­en, och helst vän­da den, sä­ger Jo­nas Bjelfven­stam, till tid­ning­en.

»Det finns verk­li­gen an­led­ning att fun­de­ra på vad vi kan gö­ra fram­åt för att hej­da den här ut­veck­ling­en.« Trans­port­sty­rel­sens ge­ne­ral­di­rek­tör Jo­nas Bjelfven­stam om de nya siff­ror­na.

FO­TO: TT

2018 om­kom 72 per­so­ner fler i tra­fi­ken än un­der 2017. Bland an­nat kan det fi­na som­mar­väd­ret ha på­ver­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.