Gri­pen ef­ter fy­ra år på flykt

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

En man som va­rit på rym­men från rätts­vä­sen­det i fy­ra år har gri­pits i An­der­storp, skri­ver Af­ton­bla­det.

Man­nen, som är i 30-års­ål­dern, döm­des 2014 till två år och nio må­na­ders fäng­el­se för bland an­nat grova be­drä­ge­ri­er. Gri­pan­det ska ha va­rit odra­ma­tiskt.

– Hu­set om­ring­a­des så att han omöj­li­gen kun­de fly ge­nom nå­got föns­ter el­ler dör­rar. Han hit­ta­des ef­ter en stunds le­tan­de gömd un­der en säng, sä­ger en in­spek­tör till tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.