»Al­la vå­ra hög­ti­der går ut på att su­pa«

Metro Sweden (Göteborg) - - Reportage -

ag dric­ker ingen­ting alls, men jag um­gås med folk som dric­ker al­ko­hol. För mig känns det in­te som att min nyk­ter­het har nå­got med min iden­ti­tet att gö­ra, men al­la and­ra tyc­ker att det är en jät­tes­tor grej. Många ska skäm­ta om det, och en del kan ock­så bli väl­digt obe­kvä­ma av att jag in­te dric­ker. Jag kan in­te rik­tigt för­stå det, men vis­sa re­a­ge­rar väl­digt starkt.

Det finns för­do­mar om att man in­te kan va­ra en ro­lig per­son el­ler att man tror att man är bätt­re än nå­gon an­nan. Folk bör­jar för­kla­ra si­na eg­na al­ko­hol­va­nor. Jag tyc­ker in­te att det är min sak att sä­ga till and­ra vad de ska gö­ra el­ler in­te gö­ra.

Det finns även de som har valt att ta av­stånd för att de tyc­ker att det är kons­tigt, vil­ket har gjort att jag kanske häng­er mer i nykt­ra sam­man­hang. Det är gans­ka många gång­er jag väl­jer att in­te be­rät­ta att jag är nyk­te­rist för att slip­pa and­ras an­ta­gan­den.

I Sve­ri­ge har vi en stark su­par­kul­tur. Al­la vå­ra hög­ti­der går ut på att su­pa. Jag tror att män­ni­skor lär sig att fest är al­ko­hol. Om man ba­ra lär sig att dan­sa och släp­pa loss när man har druc­kit kanske man ald­rig kom­mer ifrån det, och det är ju li­te trå­kigt.

Al­ko­hol­nor­men gör att jag kan läng­ta ef­ter ett sam­man­hang där jag in­te be­hö­ver för­kla­ra mig, men det gör ock­så att jag in­te blir su­gen på att dric­ka just på grund av nor­men. Jag skul­le öns­ka att nyk­ter­het var mer so­ci­alt ac­cep­te­rat – vil­ket jag tyc­ker att det blir mer och mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.