»Jag kan kän­na att jag är väl­digt ut­an­för«

Metro Sweden (Göteborg) - - Reportage -

ort­sett från en li­ten pe­ri­od i gym­na­si­et har jag i prin­cip ald­rig druc­kit al­ko­hol, men po­la­re och fest­li­vet har ju all­tid fun­nits där.

Den van­li­gas­te re­ak­tio­nen på att jag är nyk­ter är att män­ni­skor bör­jar bik­ta sig om si­na al­ko­hol­va­nor. Det tyc­ker jag är in­tres­sant, för det är ju in­te nå­got som jag bryr mig om.

En del frå­gar även ifall jag har kul, el­ler om jag kör bil och tjä­nar peng­ar på det. Man an­ses va­ra en mo­ral­po­lis när man är nyk­te­rist.

Al­ko­hol­nor­men i Sve­ri­ge är ex­tremt stark, och kopp­lat till vår al­ko­holkul­tur blir den egent­li­gen väl­digt dys­funk­tio­nell. Det finns en stark kopp­ling till att man ska dric­ka på hög­ti­der, un­der stu­dent­pe­ri­o­den och i vux­en­li­vet med fes­ter och AW:s.

I en del so­ci­a­la sam­man­hang kan jag kän­na att jag är väl­digt ut­an­för. Men det är ock­så myc­ket enkla­re nu­för­ti­den – nu kan man man till ex­em­pel by­ta ut co­lan mot en al­ko­hol­fri öl som ing­en ifrå­ga­sät­ter. I förs­ta hand är jag nyk­te­rist för min egen skull, jag ifrå­ga­sät­ter in­te and­ra per­so­ners al­ko­hol­kon­sum­tion ge­nom mitt eget ställ­nings­ta­gan­de. Jag är in­te ute ef­ter att mo­ra­li­se­ra – jag vill ha en trev­lig upp­le­vel­se och in­te bli ifrå­ga­satt.

Nå­got jag har märkt de se­nas­te åren är att fler blir im­po­ne­ra­de av att jag är nyk­ter. Jag upp­le­ver ock­så att tren­den har vänt och att det har bli­vit mer nor­ma­li­se­rat att in­te dric­ka al­ko­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.