Bygg­ar­be­ta­re är in­te »ski­ti­ga«

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare -

Vi »kne­ga­re i blå­klä­der« be­möt­tes med re­spekt för­ut.

Vi ha­de en sta­tus i sam­häl­let, men den har med ti­den tryckts ner och so­pats un­der mat­tan. Folk ser oss som »ski­tigt folk« trots att vi ger er funk­tio­nel­la hem, ar­bets­plat­ser, sko­lor et ce­te­ra.

Vi sli­ter i damm, vär­me, regn och mör­ker för att al­la ska ha ett tak över hu­vu­det men ing­en upp­märk­sam­mar oss.

När ska vå­ra ar­bets­för­hål­lan­den och ar­bets­ti­der tas upp på hög­re ni­vå?

Vart är vå­ra rät­tig­he­ter med kon­ser­va­ti­va lös­ning­ar?

Vi ska väl in­te be­hö­va dö på bygg­ar­bets­plat­ser­na in­nan vår pen­sion som in­te hel­ler är så bra blir bätt­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.