Jag är in­te arg – jag är upp­gi­ven

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare -

Jag ha­de som ny­års­löf­te att skri­va en arg in­sän­da­re, även om jag in­te alls bryd­de mig om äm­net. Nu sit­ter jag här och för­sö­ker kom­ma på nå­got trams att va­ra arg över men helt är­ligt or­kar jag in­te.

Det finns så myc­ket vik­tigt att bry sig om och va­ra arg över i värl­den; kli­ma­tet, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, klass­klyf­tor... Var­för då ir­ri­te­ras över små­sa­ker?

Vad vill jag kom­ma med det här? Jag vet fak­tiskt in­te. Kanske att man bör läg­ga ener­gin där den spe­lar roll? Att ha­ta att folk klär sig i tra­si­ga jeans är helt onö­digt och man kanske bör vink­la det till att bry sig om ut­sat­ta grup­pers trygg­het i sam­häl­let?

Är så led­sen över värl­dens till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.