Skål för nyk­ter­he­ten

Unga som in­te dric­ker kan bli ifrå­ga­sat­ta – och till och med upp­le­va att vän­ner för­sö­ker tvinga i dem al­ko­hol. Sam­ti­digt finns en trend där unga vux­nas risk­dric­kan­de mins­kar. Metro un­der­sö­ker hur det är att som ung bry­ta mot den star­ka al­ko­hol­nor­men.

Metro Sweden (Göteborg) - - Sidan -

För tre år se­dan be­stäm­de sig Elin Gal­van, 26, för att slu­ta dric­ka al­ko­hol helt.

– Jag måd­de all­tid väl­digt då­ligt, fick jät­te­myc­ket ba­kisång­est, och kän­de att jag in­te ha­de li­ka ro­ligt som jag mär­ker att and­ra har när de dric­ker. Så var­för skul­le jag dric­ka när jag in­te tyc­ker om det?

He­la 94 pro­cent av per­so­ner­na i ål­ders­grup­pen 18–34 år upp­le­ver att det finns en för­vän­tan att dric­ka al­ko­hol i so­ci­a­la sam­man­hang, en­ligt en Si­fo­un­der­sök­ning som IQ, ett fri­ståen­de dot­ter­bo­lag till Sys­tem­bo­la­get, ge­nom­för­de i no­vem­ber för­ra året.

42 pro­cent upp­gav även att det har hänt att de av­stått från att del­ta i so­ci­a­la sam­man­hang för att de in­te ve­lat dric­ka.

Elin, som är upp­vux­en i skåns­ka Käv­linge, be­rät­tar att hon bör­ja­de dric­ka al­ko­hol när hon var 14 år. Då var den so­ci­a­la pres­sen på att dric­ka stor – en för­vänt­ning hon upp­le­ver har hängt med i vux­en ål­der.

– Det är en så­dan sjuk hets. Det är när man väl slu­tar som man in­ser att det in­te är so­ci­alt ac­cep­ta­belt att in­te dric­ka i fest­sam­man­hang. Man fram­står som väl­digt kons­tig, el­ler som nå­gon som tror sig va­ra bätt­re än and­ra.

För Elin har själ­va be­slu­tet om nyk­ter­het ald­rig känts som ett pro­blem – dä­re­mot har det va­rit svårt att han­te­ra per­so­ner run­tom­kring hen­ne som tja­tat på att hon ska bör­ja dric­ka igen.

– I bör­jan var det som att mi­na kom­pi­sar in­te rik­tigt kun­de ac­cep­te­ra mitt val. De kun­de till ex­em­pel kö­pa al­ko­hol till mig fastän jag sa att jag in­te drack. Till slut blev jag väl­digt för­ban­nad och tog ett or­dent­ligt snack med dem, då fat­ta­de de att jag me­na­de all­var, sä­ger hon.

– Jag tror att män­ni­skor ser sin egen spe­gel­bild när de ser att nå­gon an­nan in­te dric­ker. De tving­as att tit­ta på sig själ­va och si­na eg­na al­ko­hol­va­nor, och det vill man in­te gö­ra när man har ro­ligt. Man vill in­te be­hö­va tän­ka på att man kanske dric­ker för myc­ket el­ler för of­ta. är det de som dric­ker mest, och så har det sett ut länge. De har ock­så mest tillå­tan­de at­ti­tyd till al­ko­hol. I ål­dern 17–24 år finns det även risk­mil­jö­er som till ex­em­pel stu­dent­li­vet och krog­värl­den där al­ko­hol of­ta är ett so­ci­alt smörj­me­del, sä­ger Ka­rin Hag­man, vd på IQ. Dä­re­mot vi­sar sta­tistik från Folk­hälso­myn­dig­he­ten att an­de­len risk­kon­su­men­ter av al­ko­hol har mins­kat i Sve­ri­ge un­der det se­nas­te de­cen­ni­et – fram­för allt i grup­pen unga vux­na. 2006 var 33 pro­cent i ål­dern 16–29 år risk­kon­su­men­ter, jäm­fört med 25 pro­cent 2016. – Det är en stor ned­gång i vo­lym och an­de­len som dric­ker. Be­rus­nings­dric­kan­det har även mins­kat. An­ta­let till­fäl­len då man dric­ker kanske in­te har sjun­kit li­ka myc­ket, men i ge­nom­snitt dric­ker man in­te li­ka sto­ra mäng­der, sä­ger Hå­kan Leif­man, di­rek­tör på Central­för­bun­det för al­ko­hol- och nar­ko­tikaupp­lys­ning, CAN. En­ligt Hå­kan Leif­man är an­led­ning­en till tren­den än­nu in­te helt kart­lagt, men en del av för­kla­ring­en kan va­ra att man un­der en läng­re tid sett en at­ti­tyd­för­änd­ring bland ton­å­ring­ar i hög­sta­die- och gym­na­si­e­ål­dern.

– De som är föd­da i slu­tet på 80-ta­let och i bör­jan av 90-ta­let har ta­git med sig si­na för­sik­ti­ga­re al­ko­hol­va­nor när de se­dan har bli­vit äld­re. Till viss del tror jag även att det be­ror på an­ta­let fö­re­byg­gan­de in­sat­ser som gjorts i Sve­ri­ge, där man har för­sökt få för­äld­rar och and­ra vux­na att in­ta en mer för­sik­tig in­ställ­ning till al­ko­hol, sä­ger han.

Un­der den förs­ta ti­den som nyk­ter upp­lev­de Elin att hon of­ta­re kän­de sig en­sam då hon bör­ja­de und­vi­ka sam­man­hang som kret­sa­de kring al­ko­hol.

– Jag fick ång­est över att um­gås med and­ra som var ful­la. Ett åter­kom­man­de sam­tal­säm­ne var var­för jag in­te drack. Det för­vän­ta­des att jag skul­le ha en an­led­ning, som att jag trä­na­de el­ler var nyk­ter al­ko­ho­list, sä­ger hon.

– Man be­hö­ver in­te ha pro­blem för att slu­ta dric­ka, el­ler dric­ka mind­re. Det be­hö­ver in­te va­ra svart el­ler vitt.

Elin bör­ja­de till­bringa mer tid med sin fa­milj och de vän­ner i hen­nes um­gäng­eskrets som in­te drack. Med ti­den har va­let bli­vit enkla­re, och i dag kän­ner hon ing­et be­hov av att bör­ja dric­ka igen.

– För mig känns det så him­la rätt. Jag har ing­et för­bud för mig själv, om jag ha­de ve­lat ta ett glas vin i fram­ti­den ha­de jag kun­nat gö­ra det – men

jag vill in­te.

LÄS MER OM NYKTERISM → Tre unga: De ifrå­ga­sät­ter var­för vi in­te dric­ker, s 20.

»Jag kän­de att jag in­te ha­de li­ka ro­ligt som jag mär­ker att and­ra har när de dric­ker.«

Elin Gal­van bör­ja­de dric­ka al­ko­hol när hon var 14 – men slu­ta­de ef­ter att hon märk­te att hon in­te tyck­te om det.

FO­TO: SHUTTERSTOCK/IBL

Unga vux­na väl­jer i allt stör­re ut­sträck­ning bort al­ko­ho­len. Men att helt nob­ba spri­ten kan le­da till myc­ket frå­gor bland vän­ner­na. Metro un­der­sö­ker hur det är att som ung bry­ta mot den star­ka al­ko­hol­nor­men.

Text: Alex­an­dra An­ders­son

FO­TO: PRESSBILD

Ka­rin Hag­man, vd på IQ, ett fri­ståen­de dot­ter­bo­lag till Sys­tem­bo­la­get som ver­kar för en »smar­ta­re syn på al­ko­hol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.