Al­fridadrab­ba­de får vän­ta läng­re på elen

Progno­ser­na för när de som bli­vit ström­lö­sa, fram­för allt i Rosla­gen, ef­ter stor­men Al­fri­da hål­ler in­te. Vat­ten­fall med­de­lar nu att även kun­der på fast­lan­det kan få vän­ta till den 25 ja­nu­a­ri in­nan ström­men är till­ba­ka.

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

Ar­be­tet med att re­pa­re­ra el­nä­tet ef­ter stor­men Al­fri­das härj­ning­ar fort­sät­ter med oför­mins­kad styr­ka. Men i takt med att pro­ble­men åt­gär­das upp­täcks ock­så nya fel, skri­ver Vat­ten­fall i ett press­med­de­lan­de.

Progno­sen är nu att kun­der som bor på fast- lan­det kom­mer att få elen till­ba­ka nå­gon gång mel­lan den 15 och 25 ja­nu­a­ri. För kun­der på öar ut­an fast för­bin­del­se är progno­sen fort­fa­ran­de att elen är till­ba­ka se­nast den 25 ja­nu­a­ri.

På tors­da­gen ha­de 8 300 kun­der elav­brott i de storm­drab­ba­de om­rå­de­na, de fles­ta i Norr­täl­je kom­mun.

– El­nä­tet är på si­na håll myc­ket svårt ska­dat och krä­ver om­fat­tan­de re­pa­ra­tio­ner. På vis­sa håll mås­te el­nä­tet byg­gas upp från grun­den och vi ar­be­tar med till­fäl­li­ga lös­ning­ar där det är möj­ligt, sä­ger An­ni­ka Viklund, vd för Vat­ten­fall El­dis­tri­bu­tion, vid en press­kon­fe­rens i Norr­täl­je.

Hon be­rät­tar att om­kring 500 per­so­ner ar­be­tar i fält med att rö­ja träd, re­sa nya el­stol­par, skar­va och sät­ta upp nya el­led­ning­ar och by­ta ut tra­si­ga nät­sta­tio­ner och tra­si­ga kom­po­nen­ter.

– Ar­be­tet fort­sät­ter och vi be­sik­ti­gar el­nä­tet kon­ti­nu­er­ligt från luf­ten, från for­don och till fots, sä­ger An­ni­ka Viklund.

På press­kon­fe­ren­sen var även Eva Vi­tell från Vat­ten­falls mark­nads­av­del­ning med för att be­rät­ta vad som görs för att in­for­me­ra al­la ström­lö­sa kun­der.

– Vi för­sö­ker att mö­ta med så myc­ket in­for­ma­tion vi kan. Vi har eta­ble­rat en egen hem­si­da för Al­fri­da där man får upp­da­te­rad sta­tus. På hem­si­dan finns ock­så en lis­ta över vil­ka or­ter, by­ar el­ler om­rå­den som har vil­ken pro­gnos, be­rät­tar Eva Vi­tell.

FO­TO: CHRISTINE OLSSON/TT

El­nä­tet fick sto­ra ska­dor av stor­men Al­fri­das fram­fart. Vat­ten­fall med­de­lar nu att ström­men drö­jer yt­ter­li­ga­re för många abon­nen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.