Er­sätt­ning vid strö­mav­brott

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter - KÄLLA: VAT­TEN­FALL

El­kun­der har rätt till er­sätt­ning om elen av­bryts helt un­der en sam­man­häng­an­de pe­ri­od om minst tolv tim­mar.

Er­sätt­ning­en be­räk­nas som en pro­cent­sats av kun­dens be­räk­na­de år­li­ga nät­kost­nad, dock lägst ett mi­ni­mi­be­lopp ut­i­från en pro­cent­sats av pris­bas­belop­pet.

De oli­ka er­sätt­nings­be­lop­pen gäl­ler för av­brott läng­re än 0,5, 1 el­ler 2 dygn och så vi­da­re upp till 12 dygn.

Vid 12–24 tim­mars av­brott ges er­sätt­ning för 12,5 pro­cent av den år­li­ga el­näts­kost­na­den, dock minst 1 000 kro­nor. Max­i­mal er­sätt­ning för en av­brotts­pe­ri­od är 300 pro­cent av kun­dens be­räk­na­de år­li­ga nät­kost­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.