The Eco­no­mist: Nor­ge bätt­re på de­mo­kra­ti än Sve­ri­ge

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

En stor år­lig un­der­sök­ning ran­kar Sve­ri­ge som det mest de­mo­kra­tis­ka lan­det i EU – men ic­keEU-län­der­na Nor­ge och Is­land lig­ger än­nu bätt­re till. Tur­ki­et, Ge­or­gi­en och Ita­li­en ra­sar stort.

Det är den brit­tis­ka tid­ning­en The Eco­no­mists forsk­nings­en­het som sam­man­ställt sitt år­li­ga de­mo­kra­ti­in­dex över 44 eu­ro­pe­is­ka län­der. Sve­ri­ge ham­nar i EU-topp med 9,39 av 10 möj­li­ga po­äng. Men på den sam­man­slag­na lis­tan är Sve­ri­ge trea ef­tersom Nor­ge är i topp med 9,87 po­äng följt av Is­land på 9,58 po­äng, rap­por­te­rar ny­hets­saj­ten Eu­ro­pa­por­ta­len.

To­talt 14 län­der – el­va in­om EU plus Nor­ge, Is­land och Schweiz får den högs­ta klass­ning­en för 2018 – funk­tio­nel­la de­mo­kra­ti­er. I and­ra än­den av ska­lan finns Azer­bajdz­jan, Ryss­land och Vi­tryss­land som klas­sas som auk­to­ri­tä­ra re­gi­mer. Störs­ta tap­pet se­dan 2017 har de­mo­kra­tin i Tur­ki­et gjort. Där­ef­ter föl­jer Ge­or­gi­en och Ita­li­en.

FO­TO: FREDRIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.