Ny mät­ning: Busch Thor stör­re än Lööf

Krist­de­mo­kra­ter­na går fram­åt i opi­ni­o­nen och går om Cen­ter­par­ti­et, vi­sar en ny mät­ning från De­mo­s­kop som be­ställts av Ex­pres­sen.

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

»Man tap­pat ini­ti­a­ti­vet, och till stor del tro­vär­dig­he­ten i bre­da­re grup­per.« De­mo­s­kops vd An­ders Lind­holm om Cen­ter­par­ti­et.

KD:s ök­ning till 7,7 pro­cent är den en­da sta­tis­tiskt sä­ker­ställ­da för­änd­ring­en jäm­fört med de­cem­ber­mät­ning­en. Par­ti­ets stöd är det störs­ta stö­det för par­ti­et se­dan 2006. Cen­tern no­te­rar 6,9 pro­cents stöd.

–När par­ti­et och An­nie Lööf (C) har för­sökt ta kom­man­do över hur si­tu­a­tio­nen ska tol­kas och hur pro­ces­sen ska dri­vas fö­re­fal­ler ef­fek­ten nu i stäl­let ha bli­vit att man tap­pat ini­ti­a­ti­vet, och till stor del tro­vär­dig­he­ten i bre­da­re grup­per, sä­ger An­ders Lind­holm, vd för De­mo­s­kop, till Ex­pres­sen.

Cen­ter­par­ti­ets par­ti­sek­re­te­ra­re Mi­chael Art­hurs­son för­kla­rar si­tu­a­tio­nen med att C länge sagt ja till en rad lös­ning­ar i re­ge­rings­frå­gan men att det me­di­a­la fo­ku­set ham­nat på de lös­ning­ar som C in­te vill ha.

I mät­ning­en ham­nar Mil­jö­par­ti­et un­der riks­dags­spär­ren och no­te­rar 3,8 pro­cent och lig­ger Li­be­ra­ler­na far­ligt nä­ra grän­sen på 4,5 pro­cent.

FO­TO: TT

Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re Eb­ba Busch Thor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.