Allt in­för Sve­ri­ges VM-pre­miär

Änt­li­gen är det dags. I kväll spe­lar Sve­ri­ge sin förs­ta match i hand­bolls-VM mot Egyp­ten i ett förs­ta steg i kam­pen om me­dal­jer­na. Det här be­hö­ver du ve­ta om tur­ne­ring­en.

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport - FILIP HÄGGBERG

Var spe­las VM?

I Dan­mark och Tyskland, på are­nor i Kö­pen­hamn, Her­ning, Ber­lin, Mün­chen och Köln. Sve­ri­ge spe­lar samt­li­ga grupp­spels­mat­cher i Kö­pen­hamn.

När spe­lar Sve­ri­ge?

Sve­ri­ge in­går i grupp D till­sam­mans med Egyp­ten, Ar­gen­ti­na, An­go­la, Qa­tar och Ung­ern. VM-pre­miä­ren mot Egyp­ten har match­start 20.30 i kväll. Sen vän­tar Ar­gen­ti­na (sön­dag), An­go­la (mån­dag), Qa­tar (ons­dag) och Ung­ern (tors­dag), samt­li­ga med start 20.30.

Grup­pen är för­mod­li­gen VM:s sva­gas­te och Sve­ri­ge är fa­vo­ri­ter i var­je match. Qa­tar och fram­för allt Ung­ern är de svå­ras­te mot­stån­dar­na.

Hur fun­ge­rar hand­bolls-VM?

Till en bör­jan finns fy­ra grup­per (A–D) med sex lag i var­je grupp. De tre bäs­ta la­gen i var­je grupp går vi­da­re till ett nytt grupp­spel – hu­vud­run­dan. Dit tar la­gen med sig po­äng från in­bör­des mö­ten med öv­ri­ga lag som går vi­da­re.

Hu­vud­run­dan, som spe­las mel­lan den 19 och 23 ja­nu­a­ri, be­står av två grup­per med sex lag i var­je – de tre bäs­ta la­gen i grupp A re­spek­ti­ve B

»Det här är ett svenskt lands­lag på upp­gång. Med EM-silv­ret i fjol i bak­hu­vu­det är Sve­ri­ge en av me­dalj­kan­di­da­ter­na.«

bil­dar en grupp me­dan de tre bäs­ta i grupp C och D bil­dar den and­ra.

De två bäs­ta la­gen i bå­da sex­lags­grup­per kva­li­fi­ce­rar sig för se­mi­fi­nal.

Om Sve­ri­ge tar sig vi­da­re från grupp­spe­let vän­tar spel i Her­ning un­der hu­vud­run­dan. Se­mi­fi­na­ler­na spe­las i Ham­burg och fi­na­len i Her­ning.

FOTNOT: I DE TRE SE­NAS­TE VÄRLDSMÄSTERSKAPEN HAR SLUTSPELET DRA­GIT I GÅNG DI­REKT EF­TER GRUPP­SPE­LET. MEN NU ÄR DET GAM­LA UPP­LÄG­GET, SOM OCK­SÅ ANVÄNDS I EM, TILL­BA­KA.

Hur är lä­get i svens­ka trup­pen?

Li­te halv­krass­ligt. För­svars­ge­ne­ra­len och mittsex­an Jesper Ni­el­sen har in­te trä­nat hand­boll på en vec­ka – och mis­sa­de bå­da gen­re­pen mot Ryss­land i hel­gen – på grund av en kän­ning i ljums­ken. En­ligt upp­gif­ter till Sport­bla­det mis­sar Ni­el­sen de två förs­ta grupp­spels­mat­cher­na.

I öv­rigt har väns­tersex­an Ham­pus Wan­ne va­rit fe­ber­sjuk och mis­sat fle­ra trä­ning­ar me­dan Kim Ek­dahl du Rietz klev av gen­re­pet mot Ryss­land med en ska­da i mel­lan­fo­ten. »EDR« har dock kun­nat trä­na med la­get igen.

Hur kan jag se mat­cher­na?

Nor­dic En­ter­tain­ment Group, NENT, har tvrät­tig­he­ter­na till VMtur­ne­ring­en. Mat­cher­na vi­sas i TV3, TV10 och på Vi­aplay. Samt­li­ga av Sve­ri­ges grupp­spels­mat­cher vi­sas i TV3.

Hur länge hål­ler det på?

VM in­led­des re­dan i går, då värd­na­tio­ner­na Tyskland och Dan­mark spe­la­de si­na pre­miä­rer mot Ko­rea re­spek­ti­ve Chi­le, och av­slu­tas med brons­match och fi­nal den 27 ja­nu­a­ri.

Hur långt kan Sve­ri­ge gå?

Det här är ett svenskt lands­lag på upp­gång. Med EM-silv­ret i fjol i bak­hu­vu­det – sam­ti­digt som trup­pen för­stärkts med Kim An­ders­son, Kim Ek­dahl du Rietz och Andre­as Nils­son – är Sve­ri­ge en av me­dalj­kan­di­da­ter­na.

FO­TO: ADAM IHSE/TT

Kim An­ders­son (bil­den) och Kim Ek­dahl du Rietz är till­ba­ka i lands­la­get. De för­stär­ker en re­dan me­ri­te­rad svensk trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.