Po­li­ti­ker fjäs­kar i stäl­let för att lö­sa pro­ble­men

Två po­li­tis­ka kraf­ter slåss i ett kallt krig. Och ingen­ting kom­mer egent­li­gen för­änd­ras för­rän po­li­ti­ker­na själ­va bör­jar le­va som de lär – men det för­ut­sät­ter att riks­da­gen in­te fylls av kar­riä­ris­ter, skri­ver »Christof­fer«.

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare - CHRISTOF­FER

Få kan för­ne­ka att hö­gern står för ett hårt se­lek­tivt kli­mat, men kan nå­gon för­ne­ka att väns­tern står för ut­frys­ning och mobb­ning? Det är lätt att ka­te­go­ri­se­ra i kallt och varmt, men när ska vi bör­ja va­ra är­li­ga och ka­te­go­ri­se­ra i kar­riär mot kar­riär?

Per­son­li­gen tror jag att Sve­ri­ge har för många kar­riär­po­li­ti­ker, och om det in­te blir risk­fritt att sä­ga sa­ker som de är snart, så tyc­ker jag att fi­lo­so­fer och histo­ri­ker bör bli den nya be­sluts­mak­ten. Jag lyss­nar hell­re på en in­gen­jör än en po­li­ti­ker, jag lyss­nar be­tyd­ligt nog­gran­na­re på en fi­lo­sof än på en in­gen­jör och längst ner på lis­tan finns kar­riär­po­li­ti­kern, som sä­ger det som be­hövs för att blid­ka si­na väl­ja­re (sin va­lu­ta) – till och med i det­ta stag­ne­ran­de lä­ge.

Det är fak­tiskt gans­ka äck­ligt. Li­te som en säl­ja­re som går in i ett brin­nan­de hus för att säl­ja brand­var­na­re.

Är det in­te hög tid att kli­va ut ur ars­let på den som står över dig och bör­ja sä­ga sa­ker som de egent­li­gen är? Tänk till ex­em­pel om vi mås­te lö­sa bo­stads­frå­gan själ­va ge­nom att bo fler till­sam­mans i kol­lek­tiv?

Kan du bo per­ma­nent i kol­lek­tiv med släkt el­ler vän­ner för att fri­gö­ra bo­stä­der och lö­sa pro­ble­met med hem­lös­het?

Kan po­li­ti­ker slu­ta va­ra räd­da om si­na kar­riä­rer och sä­ga det som verk­li­gen be­hövs sä­gas? Om in­te, så kan du åt­minsto­ne slu­ta pra­ta om att lö­sa pro­ble­men. Det skul­le va­ra en för­bätt­ring. Du vill lö­sa pro­ble­men, men in­te om det in­ne­bär att off­ra di­na be­kväm­lig­he­ter.

Så vi fort­sät­ter väl vän­ta och se vil­ka lös­ning­ar po­li­ti­ker­na ska trol­la fram.

»Jag lyss­nar be­tyd­ligt nog­gran­na­re på en fi­lo­sof än på en in­gen­jör och längst ner på lis­tan finns kar­riär­po­li­ti­kern.« »Christof­fer«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.