Quiz

Metro Sweden (Göteborg) - - Tidsfördriv - Rätt svar hit­tar du längst ned på näs­ta si­da.

I kväll går her­rar­na sin förs­ta match i hand­bolls-VM. Hur bra koll har du på hand­boll? 1 Vil­ka de­lar på värd­ska­pet för årets VM?

A Kro­a­ti­en och Dan­mark B Tyskland och Dan­mark C Spa­ni­en och Dan­mark

2 Frank­ri­ke är re­ge­ran­de världs­mäs­ta­re. Vil­ka kom tvåa re­spek­ti­ve trea?

A Nor­ge och Dan­mark B Sve­ri­ge och Dan­mark C Nor­ge och Slo­ve­ni­en

3 Vad he­ter Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten?

A Kristján Andrés­son B André Kristjáns­son C Kristi­an Andre­as­son

4 Hur många gång­er har Sve­ri­ge vun­nit VM?

A Två B Tre C Fy­ra

5 Den för­re spe­la­ren Ljubo­mir Vran­jes smek­namn var …

A Den fly­gan­de hol­län­da­ren B Den fly­gan­de kött­bul­len C Den fly­gan­de mat­tan

6 Da­tu­met för årets VM-fi­nal är …

A 27 ja­nu­a­ri B 26 ja­nu­a­ri C 25 ja­nu­a­ri

7 Ett lag gör de­but i VM­sam­man­hang, vil­ket?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.