Sa­mi sat­sar so­lo – Dan­ny gäs­tar sing­el

Mu­sik. Ef­ter 13 år som en av Sve­ri­ges mest fram­gångs­ri­ka hip­hop­du­or med­de­lan­de Me­di­na att de läg­ger ner. Nu byg­ger Sa­mi »SA­MI« Re­kik en helt ny mu­sik­ka­ta­log – som so­lo­ar­tist.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page -

Det var drygt ett halv­år se­dan ni gick ut med att Me­di­na läg­ger ner, hur kän­ner du in­för det he­la i dag?

– Vi gick ut med det för ett halv­år se­dan, men det var klart långt in­nan dess. Det känns bätt­re än nå­gon­sin i dag. Det var jät­te­ro­ligt med Me­di­na, och vi höll ju på i många år. Men det ka­pit­let be­höv­de stäng­as och ett nytt be­höv­de öpp­nas. Hur var det att gå ut med det of­fent­ligt?

– Det var så skönt. Det var jag som tog be­slu­tet om att det skul­le bli of­fi­ci­ellt. Jag tyc­ker att folk som har följt oss un­der så lång tid för­tjä­nar att ve­ta, så att folk in­te tän­ker »vad hän­de egent­li­gen med Me­di­na, det var länge se­dan man hör­de nå­got«. Jag tyck­te att det för­tjä­na­de ett avslut. Och vå­ra lå­tar kom­mer för­hopp­nings­vis att le­va vi­da­re. Hur är det med din och Ali

Jam­ma­lis re­la­tion i dag?

– Den är fros­tig, det ska jag in­te stic­ka un­der stol med. Vi är in­te ovän­ner, vi är in­te bäs­ta vän­ner. Vi har re­spekt för varand­ra och bå­da kör so­lo nu. Men det är svårt att sä­ga ex­akt vad det var som hän­de mel­lan oss. Du har ti­di­ga­re pra­tat om att du be­höv­de till­bringa mer tid med din fa­milj, hur känns det med det nu?

– Det har gått su­per­b­ra, jag har två dött­rar och har pre­cis gift mig ock­så. När man hål­ler på så in­ten­sivt som jag gjor­de med mu­si­ken och tur­ne­ran­det så ska­par man in­te till­räck­ligt myc­ket tid för fa­mil­jen, det har kom­mit i and­ra hand. När jag be­stäm­de mig för att ta en pa­us från Me­di­na år 2016 var det myc­ket för att jag vil­le hit­ta mig själv, sör­ja min mam­mas bort­gång och fo­ku­se­ra på det som be­ty­der mest för mig. Nu kan jag sty­ra all­ting själv.

Hur är pap­pa­li­vet?

– Det är ka­o­tiskt, men det är ock­så helt un­der­bart. De som har barn vet vad det in­ne­bär! Du skri­ver och pro­du­ce­rar myc­ket mu­sik till and­ra ar­tis­ter, men var det själv­klart att fort­sät­ta som so­lo­ar­tist ef­ter Me­di­na?

– Det var in­te alls själv­klart. Jag tänk­te att det räc­ker med ar­tist­li­vet nu, att jag fal­ler till­ba­ka som låt­skri­va­re och pro­du­cent. Jag bör­ja­de ock­så trä­na myc­ket och tänk­te till och med på att bli per­son­lig trä­na­re, för att jag var så trött på mu­si­ken, fram till att Pet­ter ring­de och sa att vi mås­te in och job­ba. Då bör­ja­de jag bli in­spi­re­rad igen. Ef­ter ett tag tänk­te jag att jag kans­ke skul­le tes­ta so­lo och se vad som hän­der. Du släpp­te din förs­ta so­lo­sing­el i slu­tet av som­ma­ren, »När ing­en ser«. Hur var re­spon­sen? – Det har gått bra, jag

har fått jät­te­bra re­spons. Jag var väl­digt ner­vös in­nan och ha­de ing­en aning om hur det skul­le gå. Jag hål­ler ju på att ska­pa mig en helt ny ka­ta­log nu och bör­jar om från bör­jan. Och nu har du pre­cis släppt den and­ra sing­eln, »In­nan du väc­ker mig« med Dan­ny Sau­ce­do.

– Jag har all­tid ve­lat job­ba med ho­nom. Vi bå­da bor på Sö­der i Stock­holm och spring­er of­ta på varand­ra och har all­tid sagt att vi ska job­ba ihop. Jag skrev lå­ten och frå­ga­de om han kun­de tän­ka sig att va­ra med på den, och han var jät­te­tag­gad. Det här är re­sul­ta­tet av många års »vi bor­de gö­ra nå­got nå­gon gång«. Slut­li­gen, hur ser du på fram­ti­den?

– Den ser ljus ut, jag går in i 2019 med myc­ket gläd­je och ny­fi­ken­het kring vad som kom­mer att hän­da fram­ö­ver.

FO­TO: MAG­NUS DA­NI­ELS­SON

Sa­mi Re­kik är till­ba­ka som ar­tist, låt­skri­va­re och mu­sik­pro­du­cent. »Jag bör­ja­de ock­så trä­na myc­ket och tänk­te till och med på att bli per­son­lig trä­na­re, för att jag var så trött på mu­si­ken, fram till att Pet­ter ring­de och sa att vi mås­te in och job­ba. Då bör­ja­de jag bli in­spi­re­rad igen.«

Text: Na­ta­lie De­mi­ri­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.