Ba­dou Jack om jak­ten på näs­ta mäs­tar­ti­tel

Box­ning. Ba­dou Jacks öns­ke­mot­stån­da­re för­sat­tes i ko­ma och lär ald­rig box­as igen. Vikt­klas­sen top­pas i dag av nya namn och när svens­ken kli­ver upp i ring­en på lör­dag är det för att ta ste­get mot do­mi­nans i lätt tung­vikt.

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page - HEN­RIK EK hen­[email protected]­ro.se

När svensk­hop­pet Ba­dou Jack kli­ver upp i ring­en på lör­dag är det för att ta ste­get mot do­mi­nans i lätt tung­vikt.

Ame­ri­ka­nen Mar­cus Brow­ne har pra­tat om hur glad han är att änt­li­gen få kli­va upp på den sto­ra sce­nen. Mat­chen mot Ba­dou Jack sker på en ga­la som top­pas med le­gen­da­ren Man­ny Pacqui­a­os fight mot Adri­en Bro­ner – helt klart en av årets störs­ta box­nings­e­vent.

– Han är glad nu, men in­te när det är över, sä­ger Ba­dou Jack med ett skratt och fort­sät­ter sin ana­lys av den sju år yng­re mot­stån­da­ren.

– Han är en ta­lang­full box­a­re, men han har va­rit väl­digt skyd­dad. Han har ba­ra fått lät­ta mat­cher för att kom­ma fram­åt. Han har ald­rig gått 12 ron­der och han har de­fi­ni­tivt ald­rig mött nå­gon som mig.

Där­med in­te sagt att den svens­ke dub­ble världs­mäs­ta­ren

un­derskat­tar sitt mot­stånd. Och för Ba­dou Jack hand­lar fighten om så myc­ket mer – han vill på nytt bli världs­mäs­ta­re i sin nya vikt­klass och för­e­na bäl­ten.

Mat­chen på lör­dag gäl­ler den så kal­la­de »in­te­rim­ti­teln« i lätt tung­vikt in­om or­ga­ni­sa­tio­nen WBA. WBA har i just den här vikt­klas­sen ti­di­ga­re haft fle­ra världs­mäs­t­ar­bäl­ten i gra­de­ring­en »su­per« och »re­gu­lar«, men just nu finns ba­ra en en­sam världs­mäs­ta­re – rys­ke Di­mitrij Bi­vol.

Men det är allt­så in­te hans bäl­te mö­tet mel­lan Jack och Brow­ne hand­lar om. I och med mat­chen kom­mer lätt-tung­vikts­klas­sen på lör­dag att ha en »re­gu­lar« och en ny »in­te­rim«-mäs­ta­re.

– Vår match hand­lar ock­så om »WBC Sil­ver«-ti­teln, men det är ingen­ting jag bryr mig om. Det be­ty­der ba­ra att man blir ran­kad som num­mer ett att mö­ta WBC-världs­mäs­ta­ren, sä­ger Jack.

Och en ny chans att mö­ta WBC-världs­mäs­ta­ren var fram till ny­li­gen pre­cis vad svens­ken hop­pa­des på. Han gjor­de det så sent som i maj 2018, men fighten slu­ta­de oav­gjort och den då­va­ran­de mäs­ta­ren Ado­nis Ste­ven­son be­höll där­för bäl­tet.

Se­dan des­sa har Ste­ven­son för­lo­rat bäl­tet till Olek­sandr Gvoz­dyk från Ukrai­na – un­der dra­ma­tis­ka for­mer.

Ka­na­den­sa­ren knoc­ka­des i den 11:e ron­den och fick di­rekt fö­ras till sjuk­hus med hjärn­blöd­ning.

– Han har vak­nat upp ur sin ko­ma nu och tyd­li­gen bör­jat rö­ra sig och pra­ta li­te. Mer än så vet jag in­te, sä­ger Ba­dou Jack som vi­sat sitt stöd till Ste­ven­son på so­ci­a­la me­di­er. Er­ik Skoglund här hem­ma, Fri­da Wall­berg in­nan det, nu din mot­stån­da­re Ado­nis Ste­ven­son. Bör­jar du tän­ka själv när så­da­na här sa­ker hän­der? – Nja, jag vet att det här är en tuff bransch. Det jag kan gö­ra är att för­be­re­da mig så bra jag kan för mat­cher och ta hand om mig själv. In­te för att det all­tid spe­lar nå­gon roll, men det är så man mås­te job­ba. Har du för­be­rett dig på nå­got sätt för mat­chen på lör­dag? – Det lik­nar min för­ra camp, men den här gång­en har jag haft en kock från Lock­hart and Leith hos mig som la­gat all min mat. De job­bar myc­ket med UFC-figh­ters och det känns fak­tiskt som att det gjort skill­nad. Ga­lan vi­sas på Vi­aplay med start 03.00 nat­ten mot sön­dag.

»Han har ald­rig gått 12 ron­der och han har de­fi­ni­tivt ald­rig mött nå­gon som mig.« Ba­dou Jack om mot­stån­da­ren Mar­cus Brow­ne som ra­dat upp seg­rar.

FO­TO: FRANK GUNN/AP/TT

FO­TO: HEN­RIK EK/MET­RO FO­TO: TT

»Han är en ta­lang­full box­a­re, men han har va­rit väl­digt skyd­dad. Han har ba­ra fått lät­ta mat­cher för att kom­ma fram­åt«, sä­ger Ba­dou Jack om ame­ri­ka­nen Mar­cus Brow­ne. Mar­cus Brow­ne FO­TO: TT Ba­dou Jack har chans att få mö­ta WBC-världs­mäs­ta­ren Olek­sandr Gvoz­dyk. Så här såg det ut när ukrai­na­ren vinst­knoc­ka­de Ado­nis Ste­ven­son, som Ba­dou Jack för­lo­ra­de mot i maj i en match om just WBC-världs­mäs­tar­ti­teln. Men först krävs se­ger mot hy­pa­de ame­ri­ka­nen Mar­cus Brow­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.