And­ra da­gen av för­svars­kon­fe­rens

Metro Sweden (Göteborg) - - Måndag Med Metro - FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

I dag ska bland an­nat för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist (bil­den) och ÖB Mi­cael Bydén ta­la på årets för­svars- och sä­ker­hets­kon­fe­rens Folk och för­svar i Sä­len, som star­ta­de i går. Kon­fe­ren­sen överskug­ga­des dock un­der går­da­gen av re­ge­rings­för­hand­ling­ar­na som än­nu in­te är kla­ra. För­svars­po­li­ti­ker, mi­nist­rar och en rad ge­ne­ral­di­rek­tö­rer finns med bland de om­kring 350 del­ta­gar­na som sam­lats för kon­fe­ren­sen, som fort­sät­ter fram till i mor­gon, tis­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.