S de­al med C och L väck­te miss­nö­je hos Väns­ter­par­ti­et

Val 2018. Väns­ter­par­ti­et får in­te nå­got in­fly­tan­de över svensk po­li­tik, en­ligt för­sla­get till en över­ens­kom­mel­se mel­lan S, MP, C och L. Hur Väns­ter­par­ti­et nu gör – om de rös­tar för el­ler mot Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter – var vid den­na upp­la­gas press­lä

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes - LINNEA BERG­MAN linnea.berg­[email protected]­ro.se FRED­RIK SAMUELSON fred­[email protected]­ro.se

En­ligt TT lu­ta­de det i går åt att Väns­ter­par­ti­et in­te kom­mer att to­le­re­ra Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter av främst två skäl. Dels po­li­ti­ken i för­sla­get till över­ens­kom­mel­sen mel­lan S, MP, C och L, och dels den sär­skil­da klau­sul som finns där V in­te ska få nå­got po­li­tiskt in­fly­tan­de.

»Den­na över­ens­kom­mel­se in­ne­bär att Väns­ter­par­ti­et in­te kom­mer att ha in­fly­tan­de över den po­li­tis­ka in­rikt­ning­en i Sve­ri­ge un­der den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den«, ly­der den ex­ak­ta for­mu­le­ring­en.

Det be­teck­nas som ren för­ned­ring av V, en­ligt TT. Par­ti­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt har ti­di­ga­re sagt att han in­te vill bli en dörr­mat­ta åt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Kloc­kan 11.40 i dag mö­ter par­ti­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt tal­man­nen Andre­as Nor­lén. Väns­ter­par­ti­ets par­ti­sty­rel­se skul­le un­der går­da­gen be­slu­ta om man ska rös­ta för el­ler emot Löfven, en­ligt TT, men hann in­te kom­ma med nå­got be­sked till den­na upp­la­gas press­lägg­ning.

– Nu har de övri­ga par­ti­er­na läm­nat si­na be­sked i re­ge­rings­frå­gan. Nu ska vi ha vår eg­na in­ter­na pro­cess, och vi kom­mer att åter­kom­ma när vi har en kom­men­tar att ge. I öv­rigt har vi inga kom­men­ta­rer för till­fäl­let, sä­ger Jo­nas Sjösted­ts pressek­re­te­ra­re Oscar Nel­son.

I so­ci­a­la me­di­er upp­ma­nar fle­ra par­ti­med­lem­mar till att rös­ta nej till Löfven. Bland an­nat sprids en namn­lis­ta mot att stöd­ja re­ge­rings­upp­gö­rel­sen. Da­ni­el Sestra­j­cic, ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mot och fö­re det­ta skat­te­po­li­tisk ta­les­per­son för V, skri­ver på sin blogg:

»För Väns­ter­par­ti­et finns det ba­ra en knapp att tryc­ka på: den rö­da«, samt:

»Visst finns det en och an­nan punkt i det 73punkts­pro­gram som pre­sen­te­rats som upp­gö­rel­sen mel­lan S+MP+C+L som är möj­ligt för Väns­ter­par­ti­et att ac­cep­te­ra men i grund och bot­ten är det en ny­li­be­ral hö­ger­o­ri­en­te­ring av po­li­ti­kens in­ne­håll på av­gö­ran­de om­rå­den kring bo­stads-, ar­bets­mark­nad­s­och skat­te­po­li­tik«.

Ros­sa­na Di­na­mar­ca, ti­di­ga­re V-topp och riks­dags­le­da­mot fram till för­ra året, skri­ver på Fa­ce­book:

»Jag sä­ger nej. För­u­tom att upp­gö­rel­sen mel­lan S, MP, C och L är en ar­be­tar­fi­ent­lig po­li­tik med läg­re lö­ner, sänkt a-kas­sa, höj­da hy­ror, språk­test för med­bor­gar­skap, fritt fram för vins­ter i väl­fär­den igen, sänk­ta skat­ter och fler bi­drag för de ri­ka samt tön­ti­ga för­slag om mo­bil­för­bud i sko­lan, så är det ock­så en kraf­tig mar­ke­ring mot V som lik­stäl­ler oss med fa­scis­ter­na SD. Det är helt oac­cep­ta­belt«.

»Al­ter­na­ti­vet är en över­ens­kom­mel­se där Väns­ter­par­ti­et har in­fly­tan­de. Det är så den par­la­men­ta­ris­ka si­tu­a­tio­nen ser ut. Vi är del av de 144 man­dat som är stör­re än fd. Al­li­an­sens 143. Det är vår skyl­dig­het gente­mot al­la de män­ni­skor vars röst vå­ra riks­dags­par­la­men­ta­ri­ker för­val­tar«, fort­sät­ter hon.

Den ti­di­ga­re par­ti­le­da­ren Lars Ohly skrev på lör­da­gen i SvD De­batt:

»Det är up­pen­bart att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sålt ut Väns­ter­par­ti­et sam­ti­digt som de be­slu­ta­de sig för att kas­ta bort al­la for­mer av väns­ter­po­li­tik. […] Det väns­ter­par­ti jag kän­ner lå­ter sig in­te för­öd­mju­kas. Det är up­pen­bart att de fy­ra för­hand­lan­de par­ti­er­na tror att Väns­ter­par­ti­et kom­mer att tving­as att läg­ga ner si­na rös­ter i om­röst­ning­en om Ste­fan Löfven som stats­mi­nis­ter«.

Om Väns­ter­par­ti­et stop­par Löfven på ons­dag skul­le det i sin tur le­da till en fjär­de och sista om­röst­ning om stats­mi­nis­ter­kan­di­dat i riks­da­gen där Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son får chan­sen.

LÄS MER PÅ MET­RO.SE

»För V finns det ba­ra en knapp att tryc­ka på: den rö­da« Da­ni­el Sestra­j­cic

Vid den­na upp­la­gas press­lägg­ning ha­de än­nu in­te Väns­ter­par­ti­et kom­mu­ni­ce­rat huruvi­da de stäl­ler sig bakom Ste­fan Löfven som re­ge­rings­bil­da­re.

M, KD och SD har till­sam­mans 154 man­da­ti en om­röst­ning be­hö­ver de Väns­ter­par­ti­ets, i riks­da­gen. För att kun­na rös­ta nej till Löfven­med par­ti­le­da­ren Jo­nas Sjöstedt, 28 man­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.