Strej­kan­de tex­til­ar­be­ta­re ho­tas för­lo­ra lö­nen

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utblick - TT FO­TO: SUVRA KANTI DAS/AP/TT

BANG­LA­DESH Tex­til­ar­be­ta­re i Bang­la­desh har gått ut i strejk och krä­ver hög­re lön. Ef­ter en vec­kas våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­ar mel­lan de­mon­stran­ter och po­lis går nu ar­bets­gi­var­nas re­pre­sen­tant ut och krä­ver att ar­be­tar­na åter­vän­der till job­bet på mån­dag – an­nars dras lö­nen in. Det finns drygt fy­ra mil­jo­ner tex­til­ar­be­ta­re i lan­det. Un­der vec­kan som gått har minst en de­mon­strant dö­dats och dus­sin­tals ska­dats. På sön­da­gen kom rap­por­ter om minst 20 ska­da­de när po­li­sen an­vän­de tår­gas och vat­ten­ka­no­ner för att sking­ra en folk­mas­sa som bloc­ke­ra­de en mo­tor­väg i tex­til­di­strik­tet As­hu­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.