Här ut­bil­das lan­dets näs­ta ge­ne­ra­tion stjärnkoc­kar

Jobbchans. Den ut­bred­da per­so­nal­bris­ten in­om krog­bran­schen märks på lan­dets re­stau­rangsko­lor. Men Petro­nel­la Od­h­ner, rek­tor på In­ter­na­tio­nel­la ho­tell- och re­stau­rang­sko­lan, tror på en vänd­ning. – Många för­do­mar hål­ler på att för­änd­ras, sä­ger hon.

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Student - GUSTAF LARS­SON

Det rå­der kock­brist i Sve­ri­ge, och har så gjort un­der fle­ra år. Ska man tro på söktryc­ket till lan­dets re­stau­rangsko­lor så finns det i dag ingen­ting som vitt­nar om en skift­ning.

– Sta­tistik över de tio se­nas­te åren har vi­sat att an­ta­let sö­kan­de hål­ler sig gans­ka kon­stant. Till­räck­ligt många ut­bil­dar sig in­te helt en­kelt, sä­ger Petro­nel­la Od­h­ner.

Hon är rek­tor på In­ter­na­tio­nel­la ho­tell- och re­stau­rang­sko­lan i Stock­holm som ut­bil­dar ho­tell-, ser­vice- och köks­per­so­nal på gym­na­si­e­ni­vå, som trots ett ge­ne­rellt lågt sök­tryck har ful­la sto­lar i klass­rum­men.

Möj­ligt­vis be­ror det myc­ket på att ele­ver­na i års­kurs tre er­bjuds att sö­ka sig ut­om­lands för att gö­ra prak­tik.

– Det är en gans­ka tuff an­sök­nings­om­gång för dem. Ef­ter de­ras an­sök­ning­ar ploc­kar vi in dem en och en för dju­pin­ter­vju­er. Det är po­pu­lärt, de fles­ta ele­ver­na som kom­mer hit i års­kurs ett har ut­lands­prak­ti­ken som mål.

För­ra året kun­de Petro­nel­la Od­h­ner skic­ka hälf­ten av ele­ver­na, 25 per­so­ner, till an­ting­en Pa­ris el­ler Lon­don. De övri­ga fick stan­na i Sve­ri­ge, för­stjärn­kro­gar vis­so på som Fä­vi­ken och Agriväl­digt kul­tur.

– Vi får myc­ket be­röm för vå­ra ele­ver av de­ras hand­le­da­re, att de fak­tiskt är i fram- »Vi får väl­digt myc­ket be­röm för vå­ra ele­ver«, sä­ger rek­torn. Ne­dan syns Adri­an, Na­ta­lie och Ve­ra.

kant och knappt be­hö­ver lä­ras upp. Nu se­nast be­rät­ta­de min köks­lä­ra­re att en hand­le­da­re ha­de sagt; »den här kil­len är bätt­re än folk vi tar in och ger be­talt«. Hur kom­mer sig det tror du?

– Dels hand­lar det om vå­ra lä­ra­re, de är jät­te­duk­ti­ga och har nä­ra kon­takt med bran­schen al­li­ho­pa. Sen har vi en egen re­stau­rang där vi stop­par in ele­ver­na för att öva si­na prak­tis­ka kun­ska­per och mö­ta mat­sals­gäs­ter näs­tan från dag ett. Det ger dem en bra för­stå­el­se för hur det ser ut på en rik­tig krog, vil­ket un­der­lät­tar när de väl kom­mer ut på prak­tik. På frå­gan hur många av ele­ver­na som får jobb ef­ter gym­na­si­et kom­mer sva­ret snabbt. – 100 pro­cent. – Om de vill för­stås. En del får även jobb un­der gym­na­si­et, vil­ket jag kan tyc­ka är li­te så där. Vi vill än­då att de ska skil­ja på ut­bild­ning och jobb, det blir tufft att job­ba he­lel­ler del­tid och tro att man ska kla­ra sko­lan sam­ti­digt, fort­sät­ter hon. Åter till kock­bris­ten. Hur ska man få fler in på re­stau­rangsko­lor­na?

– Jag tror att de som är in­tres­se­ra­de av mat in­te ska tän­ka att de be­hö­ver kun­na så myc­ket in­nan de bör­jar i sko­lan, man kan in­te va­ra ex­pert di­rekt. Och sen tän­ker jag att det finns många för­do­mar om bran­schen som jag tror hål­ler på att för­änd­ras.

FO­TO: THORLEIF RO­BERTS­SON

Ax­el, Em­mah och Na­ta­lie är tre av många bli­van­de koc­kar som kom­mer att läm­na gym­na­si­et för en lo­van­de ar­bets­mark­nad.

Fin­lir på In­ter­na­tio­nel­la ho­tell- och re­stau­rang­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.