HOROSKOP

Metro Sweden (Göteborg) - - Tidsfördriv Korsord, Sudoku Och Horoskop -

Vä­du­ren

21/3–20/4 → Vä­du­rar kän­ner sig nu ex­tra in­spi­re­ra­de. Det kan vi­sa sig att du be­hö­ver ta del av vis­sa över­ras­kan­de upp­lys­ning­ar.

Ox­en

21/4–21/5 Du kan rå­ka tap­pa om­dö­met i en viss an­ge­lä­gen­het.

Tvil­ling­ar­na

22/5–21/6 Det tycks kun­na in­träf­fa nå­got som stär­ker tvil­ling­ar­nas tro på sig själv, se till så att ing­en sa­bo­te­rar för dig!

Kräf­tan

22/6–23/7 Du bör va­ra för­sik­tig så att du in­te rå­kar yp­pa en viss sak för fel öron. Nå­got har grum­lat ditt om­dö­me.

Le­jo­net

24/7–23/8 Många le­jon kän­ner sig nu nöd­ga­de att äg­na tid åt nå­got spe­ci­ellt. Sa­ker du oro­at dig för blir in­te så job­bi­ga som du be­fa­rat.

Jung­frun

24/8–23/9 Spill in­te tid på en mas­sa ovä­sent­lig­he­ter, da­gen kan bli kon­flikt­fylld.

Vå­gen

24/9–23/10 Da­gen tycks kun­na fö­ra med sig nå­got spe­ci­ellt för din del!

Skor­pi­o­nen

24/10–22/11 I skor­pi­o­nens tec­ken an­tyds det att du kom­mer att se dig själv i be­hov av att in­gå spon­ta­na över­ens­kom­mel­ser.

Skyt­ten

23/11–20/12 Du ser ut att kun­na få tu­ren med dig i nå­got sam­man­hang, men du är i be­hov av att gö­ra pri­o­ri­te­ring­ar.

Sten­boc­ken

21/12–20/1 De pla­ne­ta­ris­ka im­pul­ser­na är över­vä­gan­de go­da.

Vat­tu­man­nen

21/1–19/2 Du har vind i seg­len. För­sök va­ra kon­se­kvent i allt du gör.

Fis­kar­na

20/2–20/3 Gå för­sik­tigt till­vä­ga och stå vid ditt ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.