Där­för slu­ta­de jag att äta kött – för all fram­tid

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - ANNA ÅSLUND de­batt@metro.se

Du som lä­ser det här kanske ryg­gar till­ba­ka av tan­ken på att dric­ka bröst­mjölk från en kvin­na på stan. Men om bröst­mjöl­ken kom­mer från en an­nan art går det hur bra som helst. Vi svens­kar hä­ver i snitt i oss 82,3 li­ter mjölk från kor var­je år. Kal­ven slu­tar en dag att dia från sin mam­ma lik­som vå­ra mam­mor slu­tar att am­ma oss. Trots det är bröst­mjölk från kon en del av mång­as kost he­la li­vet.

Det var nå­got med in­for­ma­tio­nen ovan som fast­na­de i mitt hu­vud när jag först hör­de den. Det var egent­li­gen ing­et nytt, jag ha­de ju ve­tat om det här än­da se­dan jag var li­ten. Trots det väck­te in­sik­ten en ny­fi­ken­het i mig. Jag och en kom­pis bestämde oss för att ha en »ve­gan­må­nad« där vi ba­ra fick äta en växt­ba­se­rad kost. Jag ha­ta­de det. Jag viss­te in­te vad jag skul­le äta, var su­gen på allt jag in­te fick stop­pa i mig och fus­ka­de var­je dag.

Då bör­ja­de jag lä­sa på om hur vår kon­sum­tion av ani­ma­lis­ka pro­duk­ter på­ver­kar kli­ma­tet, dju­ren och in­te minst vår egen häl­sa. Jag såg al­la do­ku­men­tä­rer jag kom över och läs­te al­la ar­tik­lar och stu­di­er jag kun­de hit­ta. Allt jag kun­de tän­ka på var hur jag, un­der mi­na då 24 år, ald­rig ti­di­ga­re re­flek­te­rat över mi­na kost- och lev­nads­va­nor ut­an sna­ra­re ätit kött- och me­je­ri­pro­duk­ter för att »det är det vi all­tid har gjort«. Jag bör­ja­de lä­ra mig nya sa­ker. Som att 15 000 tupp­kyck­ling­ar ga­sas ihjäl var­je dag i Sve­ri­ge för att de in­te fyl­ler nå­gon funk­tion in­om äg­gin­du­strin. El­ler att den som äter mer än 500 gram rött kött i vec­kan (ex­em­pel­vis nöt, fläsk, korv el­ler skin­ka) lö­per en ökad risk att drab­bas av tjock- och änd­tarmscan­cer, den tred­je van­li­gas­te can­cer­for­men i Sve­ri­ge och den näst van­li­gas­te i Eu­ro­pa.

Jag slu­ta­de att äta kött. Ju mer jag läs­te på, desto lät­ta­re blev det. Se­dan slu­ta­de jag att äta fisk och ägg. Jag drog ner på me­je­ri­pro­duk­ter. Se­dan den da­gen då jag först bör­ja­de fun­de­ra över det där med mjölk har det gått två år och min över­gång till en helt växt­ba­se­rad kost på­går än­nu. Jag kän­ner mig frisk och stark och min kropp och mitt psy­ke mår bätt­re än nå­gon­sin. Myc­ket tror jag det be­ror på att jag in­te läng­re äter nå­got som dött en­bart för min skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.