Sista mi­nu­ten-tips till dig som ska sö­ka in till hög­sko­lan i dag

En­ligt stu­di­e­väg­le­da­ren Em­ma Krig är det många som kän­ner en stor stress in­för vil­ken hög­sko­le- el­ler uni­ver­si­tets­ut­bild­ning de ska väl­ja. Hon me­nar att mag­käns­la och in­tres­se är två vik­ti­ga sa­ker att gå på om du har svårt att be­stäm­ma dig.

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - ANNA ÅSLUND

Fram till mid­natt i kväll går det att an­mä­la sig till hös­tens uni­ver­si­tets- och hög­sko­le­ut­bild­ning­ar. Till dig som fort­fa­ran­de in­te har be­stämt dig för om el­ler vad du ska sö­ka finns det tid kvar att re­da ut di­na fun­de­ring­ar. Det me­nar Em­ma Krig, stu­di­e­väg­le­da­re på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet i Kal­mar och Väx­jö.

– Det vik­ti­ga är att du sö­ker någon­ting i tid. Du sö­ker ju re­dan i april, men stu­di­er­na bör­jar in­te för­rän i sep­tem­ber. Myc­ket kan hän­da där emel­lan och har du in­te sökt nå­got kan det va­ra så att du in­te har nå­gon ak­ti­vi­tet alls i höst, sä­ger Em­ma Krig.

Un­der hen­nes år som stu­di­e­väg­le­da­re har hon träf­fat många som upp­le­ver det väl­digt svårt att väl­ja mel­lan al­la de oli­ka kan­di­dat­pro­gram som finns. Men om du har be­slut­sång­est re­kom­men­de­rar hon att bör­ja med att sö­ka en el­ler ett par fri­ståen­de kur­ser. Om du ald­rig har läst en hög­re utbildning in­nan kan det va­ra ett bra sätt att få ett smak­prov på hur stu­dent­li­vet kan va­ra.

– Det är all­tid väl­digt stort fo­kus på pro­gram, de fles­ta vill of­tast sö­ka en hel utbildning på en gång. Men om du sö­ker en fri­ståen­de kurs i ett äm­ne kan du se­na­re lä­sa in en ex­a­men den vägen el­ler sö­ka ett pro­gram se­na­re. Ibland kan du till­go­do­räk­na de fri­ståen­de kur­ser­na.

I dag hål­ler Em­ma Krig och hen­nes kol­le­gor ex­traöp­pet för att bli­van­de stu­den­ter ska kun­na kom­ma på drop-in el­ler ringa för att få sista mi­nu­ten-råd in­för stu­di­e­va­let. Hon tror att många lä­ro­sä­ten gör li­ka­dant och hon re­kom­men­de­rar att ta kon­takt med en stu­di­e­väg­le­da­re om du vill få hjälp med att re­da ut tan­kar­na.

– Mag­käns­lan är bra att gå på i sista mi­nu­ten. Of­ta har du en käns­la av vil­ket om­rå­de du är in­tres­se­rad av. Ge dig själv många möj­lig­he­ter ge­nom att an­mä­la dig till fle­ra ut­bild­ning­ar och kur­ser.

FO­TO: UNSPLASH

Fram till mid­natt i dag, mån­dag, kan du sö­ka till hös­ten hög­sko­le- och uni­ver­si­tets­ut­bild­ning­ar – ett be­st­lut som kan kän­nas stres­san­de för många.

FO­TO: PRI­VAT

Stu­di­e­väg­le­da­ren Em­ma Krig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.