Tio fina ro­ad­trips med mu­sik i hög­ta­lar­na

Pla­ne­rer du en ro­ad­trip i som­mar be­hö­ver du in­te le­ta vi­da­re, här har vi för­hopp­nings­vis sva­ret på din kom­man­de bil­re­sa ge­nom USA och Eu­ro­pa. På kö­pet släng­er vi med någ­ra pas­san­de låttips för re­san.

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - GUSTAF LARSSON

En re­sa ge­nom countryns hög­borg

Country mu­sic hig­h­way, Ken­tucky, US 23, USA .

En re­sa i mu­si­kens tec­ken bland Ap­pa­lacher­nas vack­ra berg och grö­na kul­lar. Ken­tucky är country­mu­si­ken hög­borg. Det sägs va­ra på grund av det ut­bred­da utbudet av go­spel­kyr­kor i del­sta­ten in­tres­set för country­mu­sik ta­git del­sta­ten med storm.

I hög­ta­lar­na: Knäpp på lo­kal­ra­di­on där det bäs­ta in­om gen­ren spe­las. An­nars är »East bound and down« med Jerry Reed ett själv­klart val – gär­na på re­pe­at.

Film­no­stal­giskt längs skåns­ka Ös­ter­len

Ös­ter­len, Skå­ne De Hen­ning Man­kell­s­ka vägarna vid det som kall­las Skå­nes hig­h­way 1; riks­väg 9 ge­nom Ös­ter­len kan bli ett per­fekt av­slut på din re­sa. Mis­sa in­te en sväng­om till äp­pel­ri­ket i Ki­vik el­ler Brö­sarps bac­kar, den plats där »Brö­der­na Le­jon­hjär­ta« spe­la­des in. I hög­ta­lar­na: Po­e­ten och mu­si­kern Emil Jen­sen sjung­er på all­ra bre­das­te skåns­ka tex­ter om sorg, kär­lek och värl­den – högt och lågt. Ös­ter­lens land­skap ton­satt av ho­nom blir en fin kom­bi­na­tion.

Be­sök värl­dens störs­ta amish­sam­häl­le

Amish country by­way,

Mil­lers­burg Ohio . En re­sa till­ba­ka i ti­den där du på nä­ra håll kan be­vitt­na värl­dens störs­ta amish­sam­häl­le. Längs den tolv mil långa vägen är det in­te ovan­ligt att stö­ta på en fil­misk scen där in­vå­nar­na fär­das med häst och vagn längs vägen.

I hög­ta­lar­na: Det is­länds­ka ban­det Si­gur Rós har mig ve­ter­li­gen ingen­ting med var­ken amish-kul­tu­ren el­ler Ohio att gö­ra, men still­sam mu­sik pas­san­de det­ta res­mål är det åt­minsto­ne.

Frans­ka ri­vi­e­ran bju­der på många fina res­mål

Frans­ka ri­vi­e­ran, Frank­ri­ke . Längst med Frans­ka ri­vi­e­ran finns det mäng­der av vägar att ta, den ena vack­ra­re än den and­ra. När Claes Måns­son fick ge si­na bäs­ta tips i Ex­pres­sen 2015 sa han bland an­nat: »Vi äls­kar att kö­ra längs sling­er­vä­gar­na upp till Eze«.

I hög­ta­lar­na: »Gabri­el­las sång«, av Helene Sjö­holm och Stefan Nilsson. Dels för att lå­ten är väl­digt fin, men främst för att Stefan Nilsson även har gjort mu­si­ken till fil­men »Yr­rol«, där Ri­vi­e­ra-äls­ka­ren him­self ha­de en stor roll.

Vat­ten­fall och gla­ciä­rer vid fil­miskt fin väg

Se­ward hig­h­way, Alas­ka

Rou­te 9 . Från Se­ward till Ancho­rage kan man upp­le­va en 202 kilo­me­ter lång bil­färd med vack­ra gla­ciä­rer, vat­ten­fall och bergs­ked­jor. Re­san är med sin uni­ka na­tur som ta­gen ur en film.

I hög­ta­lar­na: »Alas­ka« med Mag­gie Ro­gers är en väl­digt fin­stämd låt pas­san­de det­ta res­mål. När hon gick på en mu­sik­sko­la kom stjär­nan Phar­rell Wil­li­ams dit för att lyss­na till ele­ver­na. Ro­gers rör­de ho­nom till tå­rar, vil­ket blev hen­nes sto­ra ge­nom­brott.

Res på vack­ras­te vägen i Tyskland

Sch­warz­wald­hoch­stras­se, Tyskland

Vägen har ett namn så kom­pli­ce­rat att vil­ken lo­go­ped som helst att skul­le snubb­la över or­den, men är trots det all­mänt be­trak­tad som den vack­ras­te bil­vä­gen i he­la Tyskland. På den sex mil långa trip­pen mel­lan Freu­denstadt och Ba­denBa­den, blan­das me­del­ti­da by­ar med tät skog, ring­lan­de längs vägen. I hög­ta­la­ren: Ba­denBa­dens schla­ger­dänga från 1986, »Jag har en dröm«, gi­vet­vis.

Be­sök en av de tro­pis­ka öar­na vid Flo­ri­da keys

Flo­ri­da keys sce­nic hig­h­way, Flo­ri­da

Med en 17 mil lång bro för­bin­der Flo­ri­da keys sce­nic hig­h­way öar­na med fast­lan­det, där du har Mex­i­kans­ka gol­fen på ena si­dan och At­lan­ten på den and­ra. Gör ett stopp på det pärl­band av öar som lig­ger ut­an­för Flo­ri­da Keys för att upp­le­va en tro­pisk stämning.

I hög­ta­lar­na: En trött kopp­ling till vägens namn, men ban­det Black keys gör sig bra på den här sträc­kan. De­ras låt »Lo­ne­ly boy« är sub­jek­tivt även den bäs­ta.

Njut av al­per­na även un­der som­ma­ren

Schwei­zis­ka al­per­na,

Schweiz . De cen­tra­la de­lar­na av Al­per­na i Schweiz är som be­kant mest väl­be­sökt un­der vin­ter­halv­å­ret. Men un­der som­ma­ren kan man upp­le­va en fin bil­tur med fle­ra spän­nan­de stopp. Ge­nom ber­gen, för­bi stränder och möj­ligt­vis ett ost-stopp i kom­mu­nen Gruyè­res.

I hög­ta­lar­na: »Li­fe is a hig­h­way«, sound­trac­ket från fil­men »Cars« är här gi­ven. El­ler egent­li­gen pas­sar he­la al­bu­met »Cars ori­gi­nal sound­track« väl till re­san.

300 mil lång bil­färd ge­nom lan­det

Gre­at ri­ver ro­ad, Ar­kan­sas och nio and­ra del­sta­te . Den­na väl­digt långa sträc­ka går längs Mis­sis­sip­pi­flo­den, från nor­ra Min­ne­so­ta till slu­tet av Mex­i­kans­ka gol­fen. Gre­at ri­ver ro­ad är ett sam­lings­namn för al­la de vägar som to­talt om­fat­tar en 300 mil lång sträc­ka med blan­dad na­tur.

I hög­ta­lar­na: »Ri­ver en vac­ker dröm« (pe­ak namn­kopp­lings­trött­het) och and­ra de­lar ur Hå­kan Hell­ströms re­port­rar kom­mer att gö­ra som­mar­käns­lor­na full­stän­di­ga un­der bil­re­san.

Får­hjor­dar och klip­por runt ir­ländsk halvö

Ding­le­halvön, Ir­land På ir­länds­ka Ding­le­halvöns syd­väst­ra del finns en fy­ra mil lång rutt man in­te får mis­sa un­der en vis­tel­se i lan­det. Rut­ten är cir­kel­for­mad och går längst Slea ro­ad-klip­por­na och sto­ra får­hjor­dar.

I hög­ta­lar­na: Jen­ny Wil­sons se­nas­te al­bum »Ex­or­cism«, med si­na mör­ka tex­ter och dan­san­ta to­ner, kan ska­pa en fin kon­trast till Ding­le­halvöns land­skap, och gö­ra det till en, om möj­ligt, än­nu häf­ti­ga­re upp­le­vel­se.

FO­TO: IBL

Sch­warz­wald­hoch­st­ras se klas­sas av många som Tysklands vack­ras­te väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.