Ex­per­ten: Där­för är FN i ett låst läge

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - CAJ­SA COLLIN/TT SO­FIA TANAKA/TT

USA, Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke har be­stämt sig för att det var en kem­va­pen­at­tack – men det är fort­fa­ran­de vik­tigt med en ut­red­ning, me­nar ex­per­ten Dan Smith.

USA, Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en vill att FN:s sä­ker­hets­råd be­slu­tar om en ut­red­ning om kem­va­pen­at­tac­ker i Sy­ri­en. Men lä­get i rå­det är låst, en­ligt Dan Smith, chef på freds­forsk­nings­in­sti­tu­tet Sipri.

Or­ga­ni­sa­tio­nen för för­bud mot ke­mis­ka va­pen (OPCW) har re­dan skic­kat ex­per­ter till Sy­ri­en för att ut­re­da om ke­mis­ka va­pen an­vänts, och i så fall vil­ken typ, i den sy­ris­ka sta­den Dou­ma i för­ra vec­kan.

Men sä­ker­hets­rå­det har hit­tills in­te kun­nat kom­ma över­rens om en mer om­fat­tan­de ut­red­ning som även skul­le tit­ta på vem som lig­ger ba­kom at­tac­ken. Lik­nan­de ut­red-

ning­ar har ti­di­ga­re vi­sat på att Sy­ris­ka styr­kor an­vänt sig av kem­va­pen vid ett 20-tal till­fäl­len.

En­ligt det för­slag som nu lagts fram av USA, Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke skul­le OPCW få i upp­drag att gö­ra en ut­red­ning och kom­ma med en rap­port in­om en må­nad, skri­ver AFP. I för­sla­get in­går även att hu­ma­ni­tär hjälp ska kun­na nå det sy­ris­ka fol­ket och ett krav på att Sy­ri­en del­tar i FN-led­da freds­sam­tal.

– Trots att tre av län­der­na i rå­det re­dan har be­stämt sig (för att kem­va­pen an­vänts) och age­rat ut­i­från egen in­for­ma­tion att re­gi­men lig­ger ba­kom, är det än­då vik­tigt att man får till en or­dent­lig ut­red­ning. Det är det sät­tet man kom­mit över­rens om att man ska han­te­ra hän­del­ser som den i Dou­ma på, sä­ger Sipris chef Dan Smith.

Men det är osan­no­likt att en re­so­lu­tion som lagts fram av USA el­ler Ryss­land skul­le gå ige­nom. Det kan dock fin­nas möj­lig­he­ter för and­ra län­der som upp­fat­tas som mer ne­utra­la att läg­ga fram för­slag som kan ac­cep­te­ras av bå­de USA och Ryss­land, sä­ger Dan Smith.

– Ett an­nat land kan gå in och för­sö­ka hit­ta en kom­pro­miss som kan ac­cep­te­ras av bå­da si­dor.

Sve­ri­ge för­sök­te ti­di­ga­re i vec­kan, för­gä­ves, läg­ga fram ett för­slag om att FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­tó­nio Gu­ter­res skul­le ut­se en ex­pert­pa­nel som skul­le ut­re­da hän­del­ser­na i Dou­ma. Den svens­ka de­le­ga­tio­nen har sagt sig vil­lig att fort­sät­ta för­sö­ka med­la.

FO­TO: U.S. NAVY

USA av­fy­ra­de i hel­gen mis­si­ler mot Sy­ri­en i ett al­li­e­rat an­fall ef­ter en kem­va­pen­at­tack i Dou­ma vec­kan in­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.