An­ne-Ma­rie släp­per de­but

Hon har va­rit mu­si­kal­stjär­na på West End i Lon­don och har tur­ne­rat med Ed She­e­ran. Nu le­ve­re­rar det brit­tis­ka stjärn­skot­tet An­ne-Ma­rie världs­hits. – Det tog lång tid in­nan jag viss­te vem jag var, sä­ger hon.

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - NA­TA­LIE DEMIRIAN na­ta­lie. demirian@metro.se

An­ne-Ma­ri­es röst kän­ner många igen från Cle­an Ban­dits monster­hit­låt »Roc­ka­bye« från 2016. Lå­ten, där An­ne-Ma­rie och Se­an Paul står för sång­en, har i nu­lä­get över 1,8 mil­jar­der vis­ning­ar på Youtu­be och fler än 700 mil­jo­ner lyss­ning­ar på Spo­ti­fy.

– Jag kan knappt tro det, det är fan­tas­tiskt. Jag för­vän­ta­de mig ald­rig nå­got så­dant. Spe­ci­ellt med mu­sik i dag när det är så myc­ket som görs och läggs ut. Allt jag viss­te med lå­ten var att jag blev helt kär i den och äls­ka­de att den hand­la­de om en en­sam­stå­en­de mam­ma som gör allt för sitt barn, sä­ger 27-åring­en.

Se­dan »Roc­ka­bye« har An­ne-Ma­rie hun­nit åka ut på en egen tur­né och släp­pa eg­na hit­lå­tar som »Fri­ends«, »Ci­ao adi­os« och »Alarm«. Dess­utom ska hon va­ra för­band till världs­stjär­nan Ed She­e­ran för and­ra gång­en när han går ut på tur­né igen i maj.

– Ed är väl­digt stöt­tan­de på det sät­tet, han har all­tid stöt­tat mig, och frå­ga­de om jag vil­le gö­ra det igen. Jag ba­ra, »yes«!

Dess­utom kom­mer han med livs­råd.

– Han bru­kar sä­ga till mig att man all­tid ska kom­ma ihåg att ringa hem till si­na för­äld­rar var man än be­fin­ner sig i värl­den.

På An­ne-Ma­ri­es de­bu­tal­bum »Spe­ak your mind«, som släpps den 27 april, har hon skri­vit en av lå­tar­na, »2002« med just Ed She­e­ran.

– Vi har all­tid ve­lat job­ba ihop och nu fick vi änt­li­gen ihop ti­den. Kan det bli så att ni sjung­er till­sam­mans på en fram­ti­da låt? – Kanske, man vet ald­rig! Du har va­rit ar­tist länge, men du släp­per in­te ditt de­bu­tal­bum för­rän nu. Hur kan det kom­ma sig?

– Jag tror att det tog lång tid för att jag, när jag bör­ja­de i mu­sik­bran­schen, in­te rik­tigt viss­te vem jag var el­ler vil­ken ar­tist jag vil­le bli. Jag gjor­de mu­si­kal­te­a­ter på col­lege och träf­fa­de en låt­skri­va­re. Det var så jag bör­ja­de spe­la in mu­sik och blev sig­nad. Jag viss­te in­te vil­ken typ av mu­sik jag vil­le släp­pa, så är­ligt ta­lat tog det ett tag att fun­de­ra ut vad jag vil­le gö­ra. Som tur är så lät mitt skiv­bo­lag mig att växa och ta mig tid, de tving­a­de in­te på mig sa­ker. Har du lärt kän­na dig själv bätt­re nu?

– Ja, och jag kän­ner att jag all­tid har myc­ket att sä­ga. Även om jag ha­de kun­nat skri­va ett helt al­bum en­bart om då­li­ga er­fa­ren­he­ter med för­hål­lan­den så vil­le jag in­te att det ba­ra skul­le hand­la om det. Jag kän­de att jag ha­de mer att sä­ga än så. På den här ski­van finns det lå­tar som hand­lar om allt möj­ligt. Jag har ti­di­ga­re gjort många sam­ar­be­ten, så folk kän­ner igen mig från det. Nu vill jag att folk ska ve­ta vem jag är. Vad är för-och nack­de­lar­na med att stän­digt va­ra på re­san­de fot?

– Det bäs­ta är ab­so­lut att upp­trä­da och att få sjunga för nya män­ni­skor var­je dag i oli­ka län­der. Det är rätt ga­let när man tän­ker på det. Men själ­va re­san­det och sömn­bris­ten är tuff. När man har sömn­brist blir man sjuk, och blir man sjuk kan man in­te sjunga. Men det faktum att man får gö­ra det här är fan­tas­tiskt och väger upp för allt. Är du fort­fa­ran­de ner­vös in­nan spel­ning­ar?

– Ja, det där för­svin­ner in­te för mig, jag är fort­fa­ran­de ner­vös varen­da gång. Jag vet in­te om det nå­gon­sin kom­mer att för­svin­na!

»Man ska all­tid kom­ma ihåg att ringa hem till si­na för­äld­rar, var man än be­fin­ner sig i värl­den.« An­ne-Ma­rie om livs­rå­det hon fått av kol­le­gan Ed She­e­ran.

FO­TO: JOHN PHILLIPS/GETTY

Brit­tis­ka stjärn­skot­tet Ann-Ma­rie släp­per nu sitt de­bu­tal­bum »Spe­ak Your Mind« in­nan hon åker på tur­né som för­band till Ed She­e­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.