Hjär­te­frå­gan: Mer peng­ar till sjuk­vår­den

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO - FILIP JOELSSON

Om du ut­går från dig själv, vil­ken tyc­ker du är den vik­ti­gas­te frå­gan in­för va­let?

– Oj, jag har nog in­te bör­jat tän­ka på det så myc­ket fak­tiskt. Fast sko­la och sjuk­vård är all­tid vik­ti­ga frå­gor tyc­ker jag.

Ul­ri­ka Rask

→ Ål­der: 49 år. → Bor: Tro­sa. → Sys­sel­sätt­ning: Dom­stols­hand­läg­ga­re.

Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra?

– Det be­hövs mer peng­ar, fram­förallt till sjuk­vår­den.

Hur in­for­me­rar du dig in­för va­let?

– Jag sö­ker på nä­tet. Sen kom­mer det tv­de­bat­ter och sånt. Man kom­mer nog bli in­for­me­rad. Jag goog­lar, lä­ser i so­ci­a­la me­di­er och kol­lar på tv. Jag sö­ker gans­ka ak­tivt ef­ter ny­he­ter­na sen när va­let när­mar sig li­te mer.

Har du be­stämt vad du ska rös­ta på?

– Ja, det har jag. Det blir sam­ma som det all­tid har va­rit för min del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.