Sju bra fil­mer om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

A.I. – Ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gence (2001)

I en nä­ra fram­tid är ro­bo­tar en na­tur­lig del av män­ni­skans var­dag. David (Ha­ley Jo­el Os­ment) ser ut och be­ter sig som ett van­ligt barn men till­hör en ny typ av ro­bot som ska kän­na käns­lor. Ef­ter att ha bott hos en fos­ter­fa­milj ger sig David ut på ett även­tyr.

Ex Machi­na (2014)

Pro­gram­me­ra­ren Ca­leb Smith (Domhnall Gle­e­son) blir in­bju­den till sin chefs lyx­i­ga hem där han mö­ter ro­bo­ten Ava (Ali­cia Vi­kan­der). Ca­leb får i upp­gift att ut­fö­ra en mängd tes­ter för att se om Ava kan tän­ka och kän­na med­ve­ten­het, men även för att byg­ga en re­la­tion med hen­ne.

Bi­cen­ten­ni­al man (1999)

Den ar­ti­fi­ci­el­la in­tel­li­gen­sen Andrew (Ro­bin Wil­li­ams) köps in som en hus­hålls­ro­bot av fa­mil­jen Mar­tin. Snart mär­ker fa­mil­jen att Andrew in­te är en van­lig ro­bot ut­an att han har bå­de käns­lor och tan­kar. Fil­men föl­jer hans kamp för att bli ac­cep­te­rad som en rik­tig män­ni­ska.

Her (2003)

I fil­men får vi föl­ja The­o­do­re Twom­bly (Jo­aquin Pho­e­nix), en en­sam för­fat­ta­re som ut­veck­lar en re­la­tion med Sa­mant­ha. Det en­da pro­ble­met är att hon är ett väl­digt in­tel­li­gent ope­ra­tiv­sy­stem, för­mänsk­li­gat ge­nom en kvin­no­röst (Scar­lett Johansson).

2001: A space Odys­sey (1968)

Här får du föl­ja män­ni­skans ut­veck­ling från män­ni­skans fö­re­gång­a­re till rym­dre­se­när. Det bör­jar med att en grupp apor bör­jar ut­veck­la verk­tyg och ja­ga. Tre mil­jo­ner år se­na­re re­ser Hey­wood Floyd (Wil­li­am Syl­ve­s­ter) i ett rymd­skepp mot må­nen.

Wall-E (2008)

Som en följd av över­dri­ven kon­sum­tion har män­ni­skor­na läm­nat jor­den runt år 2750. För att ord­na upp rö­ran har städ­ro­bo­tar byggts. År 2815 finns ba­ra en ro­bot kvar, Wall-E. En dag kom­mer ett rymd­skepp till jor­den och Wall-E ser hur det läm­nar av en ny avan­ce­rad ro­bot, Eva.

I, Ro­bot (2004)

Will Smith spe­lar kri­mi­nal­po­li­sen Del Spoo­ner som kal­las till plat­sen för ett miss­tänkt själv­mord. Han bör­jar snart miss­tän­ka att det in­te alls rör sig om ett själv­mord, ut­an om ett mord ut­fört av en ro­bot – trots att ro­bo­tar­na är pro­gram­me­ra­de för att in­te kun­na dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.