Pe­ter Strangs tips på hur du kan ta dig ur en­sam­he­ten

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

»Ex­tend your­self«

1 Du mås­te vå­ga sträc­ka ut en hand och sö­ka kon­takt med and­ra män­ni­skor. Ta förs­ta ste­get till kon­takt ge­nom att häl­sa, småpra­ta och ha ögon­kon­takt.

»Ac­tion plan«

2 Gör upp en med­ve­ten plan. Tänk ut ett sam­man­hang där du kan få chans att gö­ra nå­got du tyc­ker om och sam­ti­digt kan träf­fa nya män­ni­skor. Om du gil­lar böc­ker kan du be­stäm­ma dig för att gå med i en bok­cir­kel där du får möj­lig­het att pra­ta med and­ra om ett gemensamt in­tres­se.

»Se­lec­tion«

3 Välj ut vil­ka du vill bli vän med. Det är in­te kvan­ti­te­ten som räk­nas ut­an kva­li­te­ten. 400 ytliga kon­tak­ter i vän­ner­lis­tan på Fa­ce­book kan in­te er­sät­ta rik­tig vän­skap. In­ve­ste­ra där­för tid i ett få­tal.

»Ex­pect the best«

4 För­vän­ta dig det bäs­ta. Tänk in­te: »Mi­na släk­ting­ar bjöd nog ba­ra in mig för att va­ra snäl­la. De vill nog egent­li­gen in­te, där­för tac­kar jag nej«. Ut­gå från att de bju­der in dig för att de fak­tiskt vill träf­fa dig.

FO­TO: UNSPLASH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.