Då­ligt sam­ar­be­te för­enklar för tjuv­ligor

Båt­mo­tor­stöl­der är ett pro­blem i fle­ra EU-län­der. Men få de­lar in­for­ma­tion om brot­ten, vil­ket gör att ut­red­ning­ar­na för­svå­ras.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER - GUSTAV SJÖ­HOLM/TT

– Det är in­te pri­o­ri­te­rat i de fles­ta med­lems­län­der­na, sä­ger Michael Will vid Eu­ro­pol.

Ba­ra i Sve­ri­ge har det stu­lits båt­mo­to­rer för om­kring 200 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen de se­nas­te åren. En­ligt Michael Will, grupp­chef för grov or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het på EU:s po­lis­myn­dig­het Eu­ro­pol, stjäls bå­tar och båt­mo­to­rer från al­la län­der där det finns vat­ten.

– Eu­ro­pol har ing­en tyd­lig bild ef­tersom med­lems­län­der­na in­te be­hö­ver de­la med sig av in­for­ma­tion om båtstöl­der och båt­mo­tor­stöl­der, sä­ger han.

En an­led­ning är

att brot­ten ut­reds på lo­kal ni­vå. Ef­tersom man in­te vet vem tju­ven är an­ses det in­te rö­ra sig om in­ter­na­tio­nell brotts­lig­het.

– Fin­land och Sve­ri­ge, de nor­dis­ka län­der­na ge­ne­rellt, är de som främst bi­drar med in­for­ma­tion. Det be­ror på att de har ett na­tio­nellt sy­stem. Län­der­na med fe­de­ra­la sy­stem, där brot­ten ut­reds av uni­for­me­rad po­lis, kust­be­vak­ning­en, sjö­po­li­sen el­ler lik­nan­de, är ovana vid in­ter­na­tio­nell brotts­lig­het, sä­ger Will.

När det gäl­ler egen­doms­stöl­der ge­ne­rellt så ut­förs de en­ligt Michael Will of­tast av så kal­la­de mo­bi­la or­ga­ni­se­ra­de ligor, in­te säl­lan från öst­ra el­ler syd­öst­ra de­lar­na av Eu­ro­pa. De kan be­stå av lö­sa nät­verk som sam­las un­der en tid och där­ef­ter de­lar upp sig el­ler va­ra klan- el­ler fa­mil­je­ba­se­ra­de.

– Men de har sam­ma egen­ska­per, de är mo­bi­la och flex­ib­la. När de blir med­vet­na om att po­li­sen le­tar ef­ter dem så by­ter de plats. De åker till ett an­nat land, el­ler in­om ett stör­re land kan det räc­ka med att by­ta land­skap.

Med mer da­ta

från län­der­nas po­lis­myn­dig­he­ter skul­le in­for­ma­tio­nen kun­na sam­kö­ras, för att se om fle­ra ut­red­ning­ar mot sam­ma miss­tänk­ta på­går i oli­ka län­der.

– Från mitt per­spek­tiv skul­le jag sä­ga att bris­ten på da­ta be­ror på att det in­te är pri­o­ri­te­rat, sä­ger Will.

FO­TO: PIXABAY

I Sve­ri­ge stjäls det båt­mo­to­rer för cir­ka 200 mil­jo­ner kro­nor år­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.