»Jag är ho­mo­sex­u­ell«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

Wei­bo, Ki­nas mot­sva­rig­het till Twit­ter, har bann­lyst »ho­mo­sex­u­ellt«-ma­te­ri­al från platt­for­men. Nu pro­te­ste­rar hund­ra­tu­sen­tals an­vän­da­re un­der hash­ta­gen »Jag är ho­mo­sex­u­ell«, skri­ver AFP.

En­ligt Wei­bo hand­lar det om att ta bort olag­ligt ma­te­ri­al som in­ne­hål­ler por­no­gra­fi, upp­ma­nar till våld el­ler ho­mo­sex­u­a­li­tet. Till­ta­get är det se­nas­te teck­net på re­gi­mens för­sök att ren­sa det ki­ne­sis­ka nä­tet från in­ne­håll som av­vi­ker från par­ti­ets vär­de­grun­der, skri­ver ny­hets­by­rån AFP. Över 170 000 We­bio-an­vän­da­re pro­te­ste­ra­de un­der hash­ta­gen in­nan även den bann­lys­tes av platt­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.