Ma­nas ord­na rätt­vist val

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

En stor grupp län­der i Nord- och La­ti­na­me­ri­ka var­nar Ve­ne­zu­e­la för att lan­dets pre­si­dent­val i maj kom­mer att ses som il­le­gi­timt om det sker un­der rå­dan­de po­li­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar. En­ligt Ve­ne­zu­e­las op­po­si­tion är va­let rig­gat för att ge pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro mer makt.

I ett ut­ta­lan­de vid ett topp­mö­te i Pe­ru krä­ver 17 län­der i Ame­ri­ka ett rätt­vist och trans­pa­rent val, att po­li­tis­ka fång­ar släpps och att op­po­si­tio­nen får del­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.