SD ma­nar: Vi kan sät­ta stopp för bud­ge­ten

Metro Sweden (Malmö) - - VAL 2018 -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na upp­ma­nar al­li­an­sen att rös­ta ned re­ge­ring­ens bud­get, rap­por­te­rar SVT. Al­li­ans­par­ti­er­na sä­ger in­te att de kommer att föl­ja upp­ma­ning­en men samt­li­ga är myc­ket kri­tis­ka.

Kost­na­der­na för mi­gra­tion och integ­ra­tion är fort­fa­ran­de på ex­tremt höga ni­vå­er men de­lar av re­ge­ring­ens bud­get är bra, an­ser Oscar Sjöstedt, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ekonomisk-po­li­tis­ka ta­les­per­son. Han upp­ma­nar al­li­an­sen till att rös­ta ned bud­ge­ten.

– Så kan vi till­sam­mans stop­pa den här bud­get­pro­po­si­tio­nen in­nan kam­ma­ren stäng­er för som­ma­ren, sä­ger Sjöstedt till SVT Ny­he­ter.

i al­li­an­sen är myc­ket kri­tis­ka till re­ge­ring­ens sista bud­get in­nan va­let. Cen­tern sammanfattar den röd­grö­na re­ge­ring­ens tid vid mak­ten som »fy­ra för­lo­ra­de år när det gäl­ler svensk ekonomisk po­li­tik«.

– De grund­läg­gan­de pro­ble­men är kvar och har dess­utom bli­vit vär­re un­der de år som Mag­da­le­na An­ders­son (S) haft att ad­mi­ni­stre­ra, sä­ger Emil Käll­ström, Cen­ter­par­ti­ets ekonomisk-po­li­tis­ka ta­les­per­son.

Även Mo­de­ra­ter­na rik­tar skarp kri­tik mot vår­bud­ge­ten. En­ligt Eli­sa­beth Svan­tes­son, Mo­de­ra­ter­nas ekonomisk-po­li­tis­ka ta­les­per­son, har re­ge­ring­en miss­lyc­kats med väl­fär­den.

– Man har pri­o­ri­te­rat bi­drag och sub­ven­tio­ner hög­re än po­lis och sjuk­vård, och in­te fat­tat de tuffa be­slut som krävs, sä­ger hon.

åt sig äran för fle­ra av re­ge­ring­ens sats­ning­ar, bland an­nat de på sjuk­vår­den och på som­mar­jobb för ung­do­mar. Men par­ti­ets ekonomisk-po­li­tis­ka ta­les­per­son, Ul­la An­ders­son, är kri­tisk mot att re­ge­ring­en in­te lyss­nat på par­ti­et gäl­lan­de ka­pi­talin­koms­ter.

– Här har vi haft en kon­flikt med re­ge­ring­en un­der man­dat­pe­ri­o­den. Vi vill bör­ja be­skat­ta ka­pi­tal och för­mö­gen­he­ter, men det har re­ge­ring­en sagt nej till gång på gång, sä­ger Ul­la An­ders­son till SvD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.