Ny stu­die: Värk­tablet­ter kan på­ver­ka bar­nets fer­ti­li­tet

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - VALERIE KASPERSEN

Fors­ka­re vid Edin­burg­hs uni­ver­si­tet tit­ta­de på hur bland an­nat ägg­stocksväv­nad och sper­mie­pro­du­ce­ran­de cel­ler re­a­ge­ra­de på pa­ra­ce­ta­mol och ibu­pro­fen. Om pa­ra­ce­ta­mol ha­de an­vänts un­der gra­vi­di­te­ten fann fors­kar­na att ägg­stocksväv­na­den in­ne­höll 40 pro­cent fär­re ägg­pro­du­ce­ran­de cel­ler. Ibu­pro­fen hal­ve­ra­de an­ta­let cel­ler. När det gäl­ler sper­mie­pro­du­ce­ran­de cel­ler mins­ka­de des­sa med cir­ka 25 pro­cent, rap­por­te­rar SR.

Upp­täck­ten stöt­tas av ti­di­ga­re forsk­ning.

– An­vänd­ning av den här ty­pen av me­di­ci­ner un­der gra­vi­di­tet har kopp­lats dels till köns­ut­veck­ling hos barn, men ock­så till neu­ro­kog­ni­ti­va ef­fek­ter, sä­ger Carl-Gustaf Bor­ne­hag, pro­fes­sor i folk- häl­so­ve­ten­skap vid Karl­stads uni­ver­si­tet, till SR.

Carl-Gustaf Bor­ne­hag har själv fors­kat på ef­fek­ten av pa­ra­ce­ta­mo­lan­vänd­ning un­der gra­vi­di­te­ten och var­nar gra­vi­da för att an­vän­da ta­blet­ter­na.

– Vi har i dag in­te till­räck­ligt med un­der­lag för att häv­da att det här är far­ligt. Men jag tyc­ker än­då det är rim­ligt är att man und­vi­ker onö­dig an­vänd­ning av den här ty­pen av pre­pa­rat un­der gra­vi­di­te­ten, sä­ger Car­lGustaf Bor­ne­hag till SR.

»Det har dels kopp­lats till köns­ut­veck­ling hos barn.« Pro­fes­sor Carl-Gustaf Bor­ne­hag.

FOTO: PEXELS

Att ta värk­tablet­ter un­der gra­vi­di­te­ten kan på­ver­ka bar­nets ägg­stocksväv­nad och sper­mie­pro­du­ce­ran­de cel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.