Så no­mi­ne­rar du nå­gon till pri­set

Metro Sweden (Malmö) - - ÅRETS DÖRRÖPPNARE -

ko­rar Sve­ri­ges bäs­ta in­teg­ra­tions­i­ni­ti­a­tiv un­der po­li­ti­ker­vec­kan i Jär­va i juni 2018:

ge­nom metro.se/årets-dörr­öpp­na­re.

till an­mä­lan, fyll i och skic­ka.

får du ett email med en länk till ett webb­for­mu­lär som du fyl­ler i.

bjuds in till en så kal­lad Pit­ch­bar som an­ord­nas i Umeå, Stock­holm och Mal­mö, där tio ini­ti­a­tiv­ta­ga­re i var­je re­gi­on får möj­lig­het att pre­sen­te­ra sitt kon­cept in­för en ju­ry.

an­tag­ning till Pit­ch­bar kommer att med­de­las dig inom en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.