Lin­da Krons bo­stads­tips

Metro Sweden (Malmö) - - METRO HOME - FOTO: PRI­VAT

där bygg­na­tio­nen än­nu in­te har kom­mit i gång och där upp­lå­tel­sen och till­trä­det lig­ger långt fram i ti­den. Du vet in­te hur din eko­no­mis­ka si­tu­a­tion ser ut då.

väl­digt no­ga in­nan du skri­ver på ett kon­trakt för en ny bo­stad. kan du vän­da dig till en ju­rist. Att gå ige­nom ett av­tals­för­slag till­sam­mans med en ju­rist är of­tast in­te ett spe­ci­ellt stort jobb. Det kan ge dig ett hum om vil­ka po­ten­ti­el­la ris­ker det finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.