Lättug­gat hjärn­go­dis gör oss per­ma­nent oför­mög­na till in­lär­ning

Metro Sweden (Malmö) - - METRO FAMILJ -

ate­der­un­der­vis­ning är på ta­pe­ten igen. Det är väl en pen­del som sving­ar till­ba­ka. Kanske en pro­test mot att näs­ta steg för sko­lan an­nars ha­de bli­vit att lå­ta ele­ver­na ut­for­ma och rät­ta si­na eg­na prov.

Det finns ju en hel del peng­ar att spa­ra om vi in­te be­höv­de lä­ra­re. Men nu ta­lar åt­minsto­ne mi­na eg­na er­fa­ren­he­ter för att just ka­te­der­un­der­vis­ning in­te di­rekt är nå­gon sil­ver­ku­la. Me­to­den tilläm­pa­des fli­tigt i »sov­sa­lar­na« på fö­re­tags- eko­no­mis­ka in­sti­tu­tio­nen i Uppsa­la. Pro­ble­met är ju att den faktiskt krä­ver att folk lyssnar. Det i sin tur på­kal­lar be­ho­vet av ka­ris­ma­tis­ka lä­ra­re, men ock­så att ele­ver­na be­sit­ter nå­gon form av kon­cent­ra­tions­för­må­ga.

Och på tal om det här med kon­cent­ra­tion har jag ett li­tet för­slag. I des­sa ti­der när po­li­ti­ker­na lo­var allt till al­la, så bor­de de ock­så kö­pa boken »Deep work« till sig själ­va, till samt­li­ga små­barns­för­äld­rar, gym­na­sis­ter och uni­ver­si­tets- stu­de­ran­de. Det skul­le kun­na bli värl­dens störs­ta bok­cir­kel. Där­ef­ter kan de frå­ga sig i vil­ken ut­sträck­ning mo­bi­ler, da­to­rer och pad­dor ska an­vän­das el­ler ens ex­i­ste­ra i sko­lan.

I boken de­mon­stre­rar Cal New­port hur till­gång­en till lättug­gat hjärn­go­dis gör män­ni­skor per­ma­nent oför­mög­na att kon­cen­tre­ra sig. Det i sig häm­mar in­lär­nings­för­må­gan och sän­ker pro­duk­ti­vi­te­ten. In­te så bra i en så kal­lad kun­skap­s­e­ko­no­mi gis­sar jag. Ty­pis­ka ex­em­pel på dy­likt hjärn- go­dis är allt­så so­ci­a­la me­di­er och klick­vän­li­ga ar­tik­lar, det vill sä­ga exakt det som folk i hu­vud­sak kon­su­me­rar i si­na ap­pa­ra­ter. Men, är det in­te omo­dernt att kas­ta ut da­to­rer och nal­lar från klass­rum­men? Det kan för­stås va­ra en to­kig idé, men när jag ser hur ma­niskt bar­nen i min när­het hål­ler fast i si­na da­to­rer och te­le­fo­ner så blir jag in­te jät­te­o­ro­lig för att någ­ra tim­mars av­håll­sam­het i sko­lan skul­le gö­ra dem märk­bart mind­re be­gå­va­de. Där­e­mot lär det va­ra li­te mo­tigt att plug­ga in ju­den­do­mens histo­ria och sam­ti­digt skic­ka katt­me­mes till Ol­le i klass 7A (el­ler vad nu bar­nen nu gör med si­na ap­pa­ra­ter).

Ska Sve­ri­ge för­bli ett ci­vi­li­se­rat land be­hö­ver vi folk som kan skapa rik­ti­ga vär­den. Då bor­de vi ock­så od­la ung­do­mar­nas för­må­ga att lä­sa, skri­va och räk­na. Deep Work som poc­ket kos­tar 153 kronor på nä­tet, men svens­ka sta­ten bör nog kun­na få en li­ten mäng­dra­batt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.