Stor po­ten­ti­al för tek­nik an­pas­sad för kvin­nor

Metro Sweden (Malmö) - - METRO FAMILJ -

Allt fler ent­re­pre­nö­rer bör­jar se kvin­nors häl­sa som en möj­lig­het, bå­de för att hjäl­pa män­ni­skor och för att tjä­na peng­ar. Med tek­no­lo­gins hjälp öpp­nas nu en po­ten­ti­ell jät­te­mark­nad.

Om den fria mark­na­den kan till­go­do­se al­la vå­ra be­hov, hur kommer det sig att man bort­ser från hälf­ten av jor­dens be­folk­ning? Den frå­gan har allt fler ent­re­pre­nö­rer börjat stäl­la sig. De­ras svar kal­las fem­tech – tek­no­lo­gi­er och in­no­va­tio­ner för kvin­nors häl­sa.

– P-pill­ret kom för 70 år se­dan. Vi har satt män­ni­skor på må­nen se­dan dess, och än­då finns det ing­et sätt för kvin­nor att ve­ta när de kan bli gra­vi­da. Jag blev pro­vo­ce­rad när jag in­såg det här, sä­ger Ida Tin, ska­pa­ren av ap­pen Clue, som hjäl­per kvin­nor att spå­ra sin men­stru­a­tion och ägg­loss­ning.

Ida Tin, som myn­ta­de ut­tryc­ket, ser en po­ten­ti­ell jät­te­mark­nad som är out­nytt­jad.

– Var man än tit­tar inom kvin­nors häl­sa finns det möj­lig­he­ter som in­te har ut­veck­lats än, sä­ger hon.

att kvin­nors häl­sa har va­rit ett so­ci­alt stig­ma länge.

Det­ta, i kom­bi­na­tion med att män har do­mi­ne­rat fö­re­tags­led­ning­ar, har gjort att fäl­tet har haft låg pri­o­ri­tet länge. Vad som hän­der nu, me­nar hon, är att många fö­re­tag bör­jar in­se möj­lig­he­ten att tjä­na peng­ar på det.

– Jag vet in­te om det har va­rit i sam­häl­lets in­tres­se att möj­lig­gö­ra för kvin­nor att ta re­da på vad som hän­der med de­ras krop­par. Lyck­ligt­vis hål­ler det på att för­änd­ras, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.